Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

VIG C-QUADRAT GreenStars fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 122,00
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 116,43/121,25
Stopa zwrotu od początku działalności +21,01%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +20,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +21,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 33 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.06
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących wzrostu wartości inwestycji w długim terminie. Uczestnicy powinni akceptować ryzyko koncentracji wynikające z lokat w tytuły uczestnictwa fundusz zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities oraz ryzyko inwestycyjne wynikające z wysokiej alokacji w akcje aktywów funduszu, w którego tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa Subfunduszu. Inwestor o tym profilu inwestycyjnym jest zainteresowany lokowaniem swych środków na międzynarodowych rynkach finansowych oraz akceptuje możliwość znacznego wahania wartości zainwestowanego kapitału (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym).

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Od 65% do 100% wartości aktywów Subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities. Fundusz docelowy I-AM GreenStars Opportunities inwestuje wyłącznie w indywidualne tytuły własności (tj. bez uwzględniania udziałów w funduszach inwestycyjnych, instrumentach pochodnych czy wkładów pieniężnych płatnych na żądanie albo wkładów z możliwością wypowiedzenia), wyłącznie w papiery wartościowe i/lub instrumenty rynku pieniężnego na podstawie kryteriów społecznych, ekologicznych i etycznych (ESG) uznanych za zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, przy czym co najmniej 51% majątku Funduszu docelowego będzie inwestowane w bezpośrednio nabywane indywidualne tytuły własności, czyli nie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub instrumentów pochodnych, w akcje lub papiery wartościowe równoważne akcjom. Do 35% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty udziałowe lub instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych. Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji Subfunduszu są ponownie inwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów

Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących wzrostu wartości inwestycji w długim terminie. Uczestnicy powinni akceptować ryzyko koncentracji wynikające z lokat w tytuły uczestnictwa fundusz zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities oraz ryzyko inwestycyjne wynikające z wysokiej alokacji w akcje aktywów funduszu, w którego tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa Subfunduszu. Inwestor o tym profilu inwestycyjnym jest zainteresowany lokowaniem swych środków na międzynarodowych rynkach finansowych oraz akceptuje możliwość znacznego wahania wartości zainwestowanego kapitału (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym).

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2021.11.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,50%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron