Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
271 / 297 funduszy
   
Dodaj do porównania INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PL +33,00% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR +6,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich ZGR +14,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji ZGR +13,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa ZGR +34,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PL +34,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek PL +22,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Polskiego PL +39,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynków Wschodzących ZGR +11,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich ZGR +21,78% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnych Akcji ZGR +18,52% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Akcji PL +30,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Nowoczesnych Technologii PL +16,88% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek PL +22,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL +15,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek PL +40,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR +10,08% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Amerykańskich ZGR +14,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B PL +9,41% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PL +9,41% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
271 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron
Sprawdź jakim jesteś inwestorem Dowiedz się jak wybrać fundusz Otwórz rachunek
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.