Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
283 / 319 funduszy
   
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +1,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -30,80% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL -14,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR -21,19% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +1,51% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -16,54% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +0,19% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL -14,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR -0,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -12,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL -11,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR -20,41% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR -6,01% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR -13,37% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR -0,84% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR -5,27% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR -3,78% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL -16,12% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL -1,97% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL -3,28% dłużne 2 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
283 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa