Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
283 / 319 funduszy
   
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL -16,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL -7,85% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowoczesnych Technologii PL -18,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji Dynamiczny PL -19,76% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji Globalny PL -19,16% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu ZGR -9,21% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Polskich Akcji PL -15,10% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Stabilnego Inwestowania PL -11,24% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Zrównoważony PL -15,16% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania BALTIC Makro Alokacji B ZGR -7,98% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania BALTIC Makro Alokacji Plus B ZGR -2,52% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL -5,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Dłużny (w likwidacji) PL -1,93% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL -2,54% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji (w likwidacji) PL +16,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL -9,68% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) PL -1,06% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Spokojna Inwestycja PL -6,13% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Stabilnego Wzrostu PL -3,92% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich A ZGR -23,97% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
283 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa