Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
270 / 295 funduszy
   
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR +25,15% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL +35,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +9,71% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR +10,77% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +7,56% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +12,67% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL +16,20% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +22,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO ZGR +15,35% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +28,95% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +14,89% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +30,12% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +2,21% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Polskich Innowacji PL +15,02% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu ZGR +7,25% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +4,58% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +20,78% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL +4,32% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +43,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Krótkoterminowy PL +6,14% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
270 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron
Sprawdź jakim jesteś inwestorem Dowiedz się jak wybrać fundusz Otwórz rachunek
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.