Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
283 / 319 funduszy
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL -5,09% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR +9,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -24,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL -11,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Value Leaders PL -13,75% inne 6 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) ZGR -12,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Obligacje: Nowa Europa ZGR -43,35% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Aktywnej Alokacji PL -19,31% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL -5,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Globalny S ZGR -1,54% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -37,45% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowoczesnych Technologii PL -18,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -12,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -29,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -17,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL -11,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PL +12,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Technologii i Innowacji Globalny ZGR -12,05% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje Wzrostu ZGR -13,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ZGR -14,15% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
283 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa