Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Jakim jesteś inwestorem?

Wypełnij ankietę i dowiedz się jakim typem inwestora jesteś.

Dopasuj portfel do oczekiwanego zysku i wiążącego się z tym ryzyka. Sprawdź się!

Widok zawartości stron

Jaki fundusz

Wyszukaj fundusze najlepiej spełniające Twoje potrzeby i dopasuj koszyk do Swojego profilu inwestycyjnego.

Dzięki wyszukiwarce funduszy znalezienie najlepszej opcji stanie się wyjątkowo proste.

Widok zawartości stron

Kalkulatory

  • Wylicz jaki kapitał można zgromadzić,
  • ile miesięcznie należy zainwestować,
  • jaką kwotę można pobrać przy założonych stopach zwrotu.

Pomogą w stworzeniu własnego planu oszczędzania. Trzeba tylko pamiętać, że założenia stałych stóp zwrotu, równej miesięcznej wpłaty są uproszczeniem rzeczywistości. Dlatego do wyliczeń trzeba podchodzić z dystansem.

Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione w narzędziu Kalkulator prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

wyszukaj fundusz