Karta funduszu

MetLife Ochrony Wzrostu - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.12.2017 r.
Zarządzający

Tomasz Adamus, Krzysztof Bednarczyk, Tomasz Karsznia, Łukasz Siwek

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,71%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +7,09%
Widok zawartości stron