Karta funduszu

ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 115,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 115,19/115,66
Stopa zwrotu od początku działalności +15,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 14 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Fundusz jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje poza granicami Polski, zainteresowanych inwestycją w średnim terminie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Global Floating Rate Notes Plus. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w globalne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej. Fundusz może inwestować do 50% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu BB+ lub niższym (Standard and Poors i Fitch). Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) lub hipotecznymi listami zastawnymi (MBS) i inwestycje na rynkach wschodzących mogą stanowić do 25% aktywów funduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.01.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,01%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron