Karta funduszu

Rockbridge Gier i Innowacji - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.08.2018 r.
Zarządzający

Jarosław Lis, Monika Zduńska, Marcin Winnicki, Michał Sikorski

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +15,05%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +23,09%
Widok zawartości stron