Karta funduszu

INVESTOR Obligacji - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.08.2018 r.
Zarządzający

Marzena Górska- Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mannheim-Business School. Od lipca 2008 roku w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający. Od czerwca 2006 roku zatrudniona w AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Niemcy na stanowisku Investment Risk Manager i Młodszego Zarządzającego w Departamencie Dłużnych Papierów Wartościowych. Od października 2005 roku w R+V Lebensversicherung AG, Niemcy jako analityk portfela w Departamencie Controlingu Finansowego.

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,86%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +2,90%
Widok zawartości stron