Karta funduszu

NN Średnich i Małych Spółek - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 30.06.2016 r.
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -3,32%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +17,98%
Widok zawartości stron