Karta funduszu

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.12.2017 r.
Zarządzający

Jakub Chruściel, Justyna Trojan

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -2,38%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +18,47%
Widok zawartości stron