Karta funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.01.2021 r.
Zarządzający
Mariusz Zaród
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,71%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +18,29%
Widok zawartości stron