Karta funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 30.08.2019 r.
Zarządzający
Mariusz Zaród
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,81%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +18,78%
Widok zawartości stron