Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Obligacja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 321,40
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 317,87/321,02
Stopa zwrotu od początku działalności +220,52%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,79%
Wartość aktywów 274 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 6 miesięcy
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • ceniącym bezpieczeństwo lokaty;
  • oczekującym stałego dochodu powyżej inflacji oraz powyżej stóp zwrotu oferowanych przez krótko i średnioterminowe lokaty bankowe oraz fundusze rynku pieniężnego, przy jednoczesnym akceptowaniu niskiego ryzyka inwestycyjnego rozumianego przez niewielkie wahania wartości jednostki uczestnictwa.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

• subfundusz polskich obligacji skarbowych – minimalny udział 80%
• lokuje w szerokie spektrum instrumentów stopy procentowej wykorzystując okazje inwestycyjne
• wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji
Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, zaś jego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków z zachowaniem zasady minimalizacji ryzyka. Do portfela nabywane są także polskie obligacje skarbowe nominowane w walutach obcych o ile zapewniają wyższą dochodowość niż złotowe. Statut dopuszcza ulokowanie do 20% aktywów w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym. Subfundusz lokuje co najmniej 66% Aktywów w: instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne papierów skarbowych
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.04.14
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 0,35%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem).
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron