Karta funduszu

SKARBIEC Nowej Generacji - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.01.2024 r.
Zarządzający

Bartosz Szymański  - Zarządzający Funduszami

Michał Cichosz  - Zarządzający Funduszami

Paulina Brandstätter  - Zarządzająca Funduszami

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,19%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +19,61%
Widok zawartości stron