Karta funduszu

SUPERFUND Spokojna Inwestycja - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.01.2021 r.
Zarządzający

Filip Nowicki (od 02.2015)
Aleksander Szymerski (od 05.2017)

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,72%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +0,91%
Widok zawartości stron