Karta funduszu

Generali Korona Dochodowy - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.01.2021 r.
Zarządzający

Andrzej Czarnecki (od 06-2010)

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,43%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +1,75%
Widok zawartości stron