Karta funduszu

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 30.12.2021 r.
Zarządzający

Maciej Kik (od 03-2012)

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,55%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +18,15%
Widok zawartości stron