Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Fundusz Millennium FIO Instrumentów Dłużnych - alternatywa dla lokaty bankowej

Z myślą o ceniących sobie stabilność i płynność inwestycji prezentujemy Subfundusz Millennium FIO Instrumentów Dłużnych. Poprzez swój elastyczny charakter produkt odpowiada na zapotrzebowanie tych klientów, którzy jeszcze nie są gotowi inwestować w akcje, ale oczekują czegoś więcej niż zysk porównywalny do funduszy pieniężnych czy lokat bankowych.

Główną zaletą funduszu Millennium FIO Instrumentów Dłużnych jest wyjątkowa elastyczność w zarządzaniu aktywami - niespotykana w tradycyjnych funduszach otwartych, które zmuszone są do określenia stałej struktury klas aktywów w portfelu. Tradycyjne fundusze papierów dłużnych muszą zawsze posiadać w portfelu obligacje o dodatniej zapadalności, co przy niskich poziomach ich rentowności może narażać ich na ryzyko straty na kapitale.

Fundusz SFIO Millennium FIO Instrumentów Dłużnych charakteryzuje się wysoką elastycznością doboru składników lokat oraz możliwością ich szybkiej zmiany w składzie portfela. Oznacza to więc, że fundusz w krótkim czasie może zwiększać istotnie udział pewnych kategorii obligacji – po czym szybko go redukować – nawet do zera. W konsekwencji zmian w nastawieniu do rynku struktura portfela funduszu może zmieniać się dynamicznie od 0 do kilkudziesięciu procent.

Dodatkowo fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczania ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej poprzez otwieranie tzw. pozycji krótkich. W efekcie tej strategii duracja portfela mogła być ujemna, a wartość aktywów funduszu nie spadała istotnie w okresach znaczących wzrostów rentowności portfela obligacji.

Celem funduszu jest dążenie do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach papierów dłużnych a jednocześnie dostarczenie inwestorom wyniku przekraczającego stopy zwrotu z funduszy rynku pieniężnego czy lokat bankowych.

Wyniki historyczne funduszu w różnych ujęciach czasowych (dane na koniec 2017 roku)*:

1M +0,20%
3M +0,45%
6M +1,22%
12M +4,15%
24M +7,69%
36M +8,35%

*źródło: Analizy Online
 

Zobacz kartę funduszu Millennium Instrumentów Dłużnych »


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyżej wskazanych podmiotów. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Adresaci tego dokumentu powinni wziąć pod uwagę fakt, że Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której stawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwencji, w ekonomicznym interesie Towarzystwa leży lokowanie przez Klientów środków w funduszach inwestycyjnych przez nie zarządzanych oraz lokowanie środków w takich funduszach inwestycyjnych, które z uwagi na indywidualną sytuację Klienta, w tym jego poziom awersji do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny mogą być uznane za nieodpowiednie dla niego. Przedstawione w materiale wyniki odwołują się do danych z przeszłości i nie stanowią obietnicy osiągnięcia przyszłych wyników.

Autor: Millennium TFI
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz