Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Mądrze wybieraj fundusze - skala ryzyka

Świat funduszy inwestycyjnych dzielimy na kilka podstawowych kategorii w zależności od polityki inwestycyjnej danego funduszu.

Rozróżniamy więc fundusze:
 

Fundusze pieniężne (czasem określane jako pieniężne i gotówkowe) inwestują pieniądze klientów przede wszystkim w krótkoterminowe papiery skarbowe. Choć czasami rozszerzają w niewielkim stopniu swój portfel o inne rodzaje papierów wartościowych.

Fundusze dłużne pieniądze klientów inwestują w różnego rodzaju papiery o stałym dochodzie: bony skarbowe, obligacje emitowane zarówno przez rząd, samorządy, jak i przedsiębiorstwa.

Fundusze akcyjne budują swój portfele przede wszystkim z notowanych na giełdach akcjach przedsiębiorstw.

Z kolei fundusze mieszane starają się inwestować część portfela tak jak fundusze akcyjne, zaś część tak jak dłużne.

Ponieważ rodzaj instrumentów, w które fundusze inwestują różni się potencjalnymi zyskami, ale również stopniem ryzyka, przekłada się to w automatyczny sposób na zachowanie funduszy.
 

Ocena ryzyka


Aby ułatwić ocenę ryzyka, czyli zmienności wahań jednostki danego funduszu, wprowadza się różnego rodzaju skale ryzyka. W Bossafund wykorzystujemy siedmiostopniową skalę ryzyka, bazującą na historycznej zmienności jednostek danego funduszu. Poziom 1 oznacza najniższe ryzyko i dotyczy funduszy o najniższej zmienności (najbezpieczniejsze), zaś poziom 7 fundusze o zmienności najwyższej, czyli największym ryzyku inwestycyjnym.

W dużym skrócie można przypisać skale ryzyka do poszczególnych rodzajów funduszy:

  • Pieniężne: 1-3
  • Dłużne: 2-4
  • Akcyjne: 5-7
  • Mieszane 3-5

Ale należy pamiętać: to jest tylko skala ryzyka przeciętnie przypisana do każdej kategorii. Wybierając konkretny fundusz należy sprawdzić dokładnie jego politykę inwestycyjną. Może się bowiem okazać, że fundusz mimo swojej polityki inwestycyjnej dopuszcza udział w portfelu jakiś rodzaj inwestycji, który podnosi ogólne ryzyko.

Przykład: fundusze obligacji skarbowych mogą inwestować w obligacje emitowane przez Skarb Państwa i będą cechowały się niskim ryzykiem, ale mogą też dopuszczać inwestowanie np. 10% portfela w dług przedsiębiorstw, wówczas przesuną się wyżej na skali ryzyka.

Ale należy pamiętać, że również portfele funduszy inwestujących w obligacje skarbowe mogą różnić się skalą ryzyka, w zależności od tego, czy są to papiery o stałym czy zmiennym oprocentowaniu i czasu trwania obligacji (duration portfela).

Z kolei fundusz inwestujący wyłącznie w obligacje perspektywicznych firm (małej i średniej wielkości), w przypadku których ryzyko niepowodzenia i bankructwa jest wysokie może znaleźć się znacznie wyżej na skali ryzyka niż przeciętna dla tej kategorii wynosząca 2-4.

Pamiętaj: Ryzyko zwiększa również region inwestowania. Fundusze inwestujący w rodzime papiery wartościowe nie są narażone na ryzyko walutowe, czyli wahania wynikające ze zmiany wartości waluty.

powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz