Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Połączenie dwóch subfunduszy Skarbiec TFI

Dnia 01 marca 2019r. Skarbiec TFI dokona połączenia subfunduszy Subfunduszu Skarbiec Top Brands z Subfunduszem Skarbiec Rynków Wschodzących. Skarbiec Top Brands będzie subfunduszem przejmującym, a Skarbiec Rynków Wschodzących subfunduszem przejmowanym. Połączenie odbędzie się według poniższego harmonogramu:
  • 21 lutego 2019 r. (z upływem tego dnia) Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany subfunduszu Skarbiec Rynków Wschodzących.
  • 01 marca 2019 r., Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi Skarbiec Rynków Wschodzących jednostki uczestnictwa Skarbiec Top Brands, w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego Uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadającego na jednostkę uczestnictwa.
Przydział Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego zostanie dokonany bez pobrania opłat manipulacyjnych.
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz