Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Komentarz miesięczny Quercus - luty 2020 r.


QUERCUS Obligacji Skarbowych


Luty okazał się bardzo dobry dla inwestorów na lokalnym rynku obligacji skarbowych. Subfundusz
QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał 1,36%. po raz kolejny będąc jednym z najlepszych funduszy
w swojej klasie. Od początku roku QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał już 1,42%. 12-
miesięczna stopa zwrotu wynosi 6,95%.

Na dodatnią stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się głównie inwestycje w polskie obligacje
skarbowe. Zyskiwały zarówno te o stałym kuponie i długim terminie do wykupu, jak i te mniej wrażliwe
na wahania koniunktury – obligacje indeksowane inflacją. Wobec znacznych spadków rentowności,
stopniowo redukowaliśmy ryzyko stopy procentowej, sprzedając obligacje 9 i 10-letnie. Na koniec
miesiąca ryzyko duration wyniosło zaledwie 2,7 roku. Po wielu miesiącach zakończyliśmy również
inwestycje w obligacje indeksowane inflacją. W ostatnich miesiącach zachowywały się one bardzo
dobrze, ale pogorszenie koniunktury i spadki cen ropy na światowych giełdach, powinny zmniejszyć
presję inflacyjną.

 

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy


W lutym subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy osiągnął stopę zwrotu na poziomie 0,28%,
a od początku roku zyskał już 0,64%. Podobnie jak w 2019 roku, subfundusz jest jednym z
najlepszych funduszy w swojej klasie. 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi 3,85%. Na dodatnią stopę
zwrotu w minionym miesiącu złożyły się w głównej mierze inwestycje w obligacje indeksowane inflacją
oraz instrumenty korporacyjne. Subfundusz unika inwestycji w długoterminowe obligacje, dlatego na
koniec miesiąca, ryzyko, mierzone wskaźnikiem duration, wynosiło ok. 0,5 roku.

Dalszy, dynamiczny wzrost aktywów pozwolił nam zwiększyć zaangażowanie w sektorze detalicznym,
wierzytelnościowym i deweloperskim. W dalszym ciągu preferujemy podmioty duże; liderów branż o
ugruntowanej pozycji na rynku i z bardzo dobrym bilansem. Fundusz jest bardzo dobrze
zdywersyfikowany, nie posiada ryzyka walutowego. Obecnie, zaangażowanie w obligacje korporacyjne
wynosi ok. 43%.

 

Wydarzenia rynkowe


Wydarzenia na rynkach w lutym zostały zdominowane przez koronawirusa COVID-19. Szybkie
rozprzestrzenianie się oraz nowe ogniska choroby, m.in. we Włoszech, Korei Południowej czy Iranie,
znacznie ograniczyły skłonność do ryzyka. Inwestorzy zdali sobie sprawę, że to nie tylko problem
chiński, czy azjatycki, ale dotyczy również wielu krajów wysoko rozwiniętych. Rynki akcyjne dotknęła
silna przecena, zyskiwały natomiast obligacje oraz waluty postrzegane za najbezpieczniejsze –
szwajcarski frank i japoński jen. Banki centralne, aby wspomóc swoje gospodarki oraz – przede
wszystkim – poprawić sentyment na rynkach finansowych, poluzowały swoją politykę monetarną.

W lutym obniżono stopy procentowe w Chinach, Australii i Malezji, a na początku marca dołączyły do nich
USA oraz Kanada. Część w/w banków centralnych kontynuuje skup aktywów w ramach poprawy
płynności. Najbardziej umocniły się obligacje amerykańskie. Rentowność 10-letniego benchmarku
spadła z 1,51% do 1,15% na koniec lutego i nawet poniżej 1% w pierwszych dniach marca. Podobnie
zachowywały się niemieckie Bundy. Ich rentowność w segmencie 10-letnim spadła z -0,43% do -0,61%.
Wydarzenia w Polsce pozostały pod wpływem rynków zagranicznych. Ani podwyższona inflacja,
ani rosnące ryzyko polityczne przed majowymi wyborami prezydenckimi nie zmąciły dobrych nastrojów
na rynku dłużnym. Rentowność 10-letniech obligacji spadła z 2,14% do 1,78%, 5-letniech z 1,89% do
1,60%, a dwuletnich z 1,54% do 1,41%.

Początek marca przyniósł kontynuację tych tendencji. Na skutek awersji do ryzyka, ponownie osłabił się polski złoty, który stracił do euro 0,7%. Pierwsze dni marca upłynęły w oczekiwaniu na skoordynowaną akcję głównych światowych banków centralnych w celu
ograniczenia skutków spowolnienia gospodarczego. Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji bardziej
pożądane byłyby interwencje po stronie polityki fiskalnej, a nie monetarnej. Obniżki podatków dla
przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych epidemią, dodatkowe ulgi, czy dotacje mogłyby przynieść
lepszy skutek, niż dalsze obniżki kosztu pieniądza.

 

Polska gospodarka


Publikowane w lutym dane przyniosły nieznaczne osłabienie w polskiej gospodarce. Produkcja
przemysłowa w styczniu wzrosła tylko o 1,1%, a sprzedaż detaliczna o 5,7% (w stosunku do stycznia
2019 roku). Płace rosły szybciej o 7,1% (w związku z podwyżką płacy minimalnej), a zatrudnienie o
1,1% (rok do roku). Stopa bezrobocia wyniosła 5,5%. Ceny konsumenckie wzrosły aż o 4,4% (rok do
roku), przekraczając korytarz wahań wyznaczony przez RPP. PKB w czwartym kwartale 2019 roku
wzrósł o 3,2%, nieznacznie powyżej oczekiwań. Budżet centralny „pokazał” deficyt na koniec ubiegłego
roku w wysokości 13,7 mld zł. To kolejny rok, w którym wykonanie jest znacznie lepsze od założeń z
ustawy budżetowej. Na lutowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych.
Nie spodziewamy się zmian kosztu pieniądza w najbliższych kwartałach, przy czym bardziej
prawdopodobne jest poluzowanie polityki monetarnej, niż jej zacieśnienie.

 

Perspektywy


Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rok 2020 cechuje się podwyższoną zmiennością. Przecena
z pierwszych dni stycznia ustąpiła miejsca wzrostom cen obligacji, w związku z szukaniem mniej
ryzykownych aktywów. Najbliższe tygodnie nadal pozostaną pod wpływem danych o epidemii. Rada
Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych, mimo podwyższonej inflacji. Na przetargach
organizowanych przez Ministerstwo Finansów spodziewamy się niskiej podaży, ponieważ większość
potrzeb pożyczkowych została już zaspokojona. Gołębia polityka głównych światowych banków
centralnych wskazuje, że najbliższy czas może w dalszym ciągu należeć do obligacji skarbowych.

 

Zobacz fundusze Querqus TFI w bossafund.pl »
 

Autor: Mariusz Zaród Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz