Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Propozycje inwestycyjne MetLife TFI S.A. - Maj 2020

Subfundusze dłużne
 

MetLife Subfundusz Konserwatywny

  • Niepewność, odnośnie perspektyw gospodarki światowej, spotęgowana wybuchem epidemii koronawirusa, wywołała spadki rentowności obligacji na większości rynków. Uważamy, że nowe zagrożenie skłoni główne banki centralne do utrzymywania stóp procentowych na niskich poziomach lub ich obniżania oraz dalszego stosowania niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej. To w rezultacie utrzyma rekordowo wysokie wyceny długu. W tych warunkach fundusze o niskim ryzyku stopy procentowej będą mniej narażone na ewentualną korektę cenową.
  • Uważamy, że obligacje zmiennokuponowe stanowiące istotny komponent portfela utrzymają wartość. Atrakcyjnym wycenom powinny sprzyjać - nadpłynność sektora bankowego i relatywnie niska podaż ze strony Ministerstwa Finansów.
  • Dynamika wzrostu cen (3,4% w skali roku po kwietniu) będzie słabnąć. Kolejne miesiące prawdopodobnie pokażą gwałtowny spadek PKB a inflacja utrzyma się poniżej górnego ograniczenia odchyleń od celu banku centralnego (3,5%).
  • W tym otoczeniu obecna struktura portfela, obejmująca również zdywersyfikowane sektorowo obligacje korporacyjne, powinna pozwolić zachować wartość i uzyskać dodatkową marżę ponad WIBOR.

Subfundusze mieszane
 

MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji

  • Po gwałtownej, przebiegającej w środowisku skrajnej niepewności fali spadków indeksów i odpływów środków z globalnych funduszy inwestycyjnych, w kwietniu indeksy akcji kontynuują zapoczątkowane w połowie marca dynamiczne odbicie.
  • Pozytywny sentyment na rynkach akcji to pochodna wysokiego poziomu wyprzedania oraz istotnego spadku udziału akcji w portfelach inwestorów, którzy przystąpili do zwiększania ekspozycji na ten segment rynku w kontekście bezprecedensowych w skali globalnej interwencji monetarnych i fiskalnych.
  • Skala negatywnego wpływu na gospodarkę światową jest obecnie trudna do oszacowania, przede wszystkim, ze względu na niepewność dotyczącą czasu trwania epidemii. Na ten moment zakładamy, że wpływ koronawirusa będzie skoncentrowany w 2 kwartale 2020 (głęboka recesja), po którym stopniowe znoszenie wprowadzonych restrykcji powinno łagodzić szok dla gospodarki wywołany COVID-19.
  • Czynniki takie jak ogłoszone bardzo odważne działania władz monetarnych oraz fiskalnych na świecie (obniżki stóp procentowych, luzowanie ilościowe, wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw oraz pracowników, zapowiedzi inwestycji itd.), stwarzają korzystne średnioterminowe perspektywy dla rynków akcji.
  • Wyższy, w porównaniu do funduszy stabilnego wzrostu, średni poziom zaangażowania na rynku akcji, pozwala w większym stopniu korzystać z pozytywnych trendów w tym segmencie rynku kapitałowego; jednocześnie inwestorzy mogą liczyć na silną redukcję ekspozycji na akcje w przypadku perspektywy długotrwałych spadków.
  • W obecnym środowisku podwyższonej zmienności sytuacja na rynkach kapitałowych może podlegać istotnym wahaniom na przestrzeni dni czy tygodni, przez co kluczowa staje się możliwość elastycznego reagowania. Subfundusz w istotnym stopniu oparty jest o spółki najbardziej płynne oraz ma szeroki, dopuszczalny zakres alokacji w instrumenty akcyjne, dzięki czemu w przypadku dużych ruchów na rynkach jest w stanie szybko dostosować się do nowych realiów.

Poziom ryzyka - wskaźnik syntetyczny określający profil ryzyka i zysku inwestycyjnego subfunduszu, prezentowanego w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dla danego subfunduszu.

Oferta MetLife TFI S.A.
 

MetLife TFI S.A zarządza dwoma funduszami parasolowymi: MetLife FIO Parasol Krajowy oraz MetLife SFIO Parasol Światowy

Subfundusze dłużne

Nazwa subfunduszu Rodzaj funduszu Benchmark Wyniki inwestycyjne (PLN)* 12M Wyniki inwestycyjne (PLN)* 36M
MetLife Subfundusz Konserwatywny FIO 100% WIBID 12M 2,1% 6,3%
MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus SFIO 100% WIBID 1M 2,0% 6,3%
MetLife Subfundusz Obligacji Plus SFIO 90% CPGBI Index, 10% WIBID 1M 4,8% 9,0%
MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych FIO 90% CPGBI Index, 10% WIBID 1M 4,4% 7,8%
MetLife Subfundusz Obligacji Światowych SFIO Subfundusz nie posiada benchmarku 0,3% 2,2%


Subfundusze mieszane

Nazwa subfunduszu Rodzaj
funduszu
Benchmark Wyniki inwestycyjne (PLN)* 12M Wyniki inwestycyjne (PLN)* 36M
MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji FIO 35% WIG20, 15% mWIG40, 50% WIBID 1M -6,5% -18,2%
MetLife Subfundusz Multistrategia FIO Subfundusz nie posiada benchmarku -9,0% -
MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu SFIO Zarządzany wg. modelu CPPI -2,4% -5,5%
MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu FIO 21% WIG20, 9% mWIG40, 60% CPGBI, 10% WIBID 1M -2,8% -3,9%
MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki SFIO Subfundusz nie posiada benchmarku -7,7% -10,2%


Subfundusze akcji

Nazwa subfunduszu Rodzaj
funduszu
Benchmark Wyniki inwestycyjne (PLN)* 12M Wyniki inwestycyjne (PLN)* 36M
MetLife Subfundusz Akcji FIO 70% WIG20, 30% mWIG40 -17,0% -26,6%
MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich SFIO Subfundusz nie posiada benchmarku -13,1% -4,8%
MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej SFIO Subfundusz nie posiada benchmarku -36,3% -
MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich SFIO Subfundusz nie posiada benchmarku -9,6% -8,3%
MetLife Subfundusz Akcji Europejskich SFIO Subfundusz nie posiada benchmarku -7,2% -
MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej Wschodniej FIO 40% CECE Index, 5% WIG20, 15% ISE30 Index,
20% PX Index, 10% RDX Index, 10% WIBID 1M
-23,0% -
MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek SFIO 90% sWIG80, 10% WIBID 1M 4,8% -15,3%
MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa SFIO 56% CECE Index, 22% RDX Index, 22% ISE30 Index -20,1% -31,1%
MetLife Subfundusz Akcji Polskich SFIO 50% WIG20, 40% mWIG40, 10% WIBID 1M -13,6% -24,8%
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych SFIO Subfundusz nie posiada benchmarku -9,9% -4,1%
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących SFIO Subfundusz nie posiada benchmarku -16,3% -11,8%
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek FIO 90% mWIG40, 10% WIBID 1M -2,5% -33,3%
MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji FIO Subfundusz nie posiada benchmarku 2,3% -


Zarządzający funduszami MetLife TFI S.A.
 

Tomasz Adamus, CFA - Prezes Zarządu MetLife TFI S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania

Krzysztof Bednarczyk - Dyrektor, Zarządzający Portfelami Dłużnymi

Tomasz Karsznia, CFA - Dyrektor, Zarządzający Portfelami Akcji

Łukasz Siwek - Zarządzający Portfelami Akcji

Izabela Owczarek - Zarządzająca Portfelami Dłużnymi

 

Zobacz fundusze MetLife TFI w bossafund.pl »

 

Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia i ma wyłącznie charakter informacyjny. Przedmiotowe opracowanie nie powinno stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Autorzy oraz MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Subfundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Globalnych Innowacji, MetLife Subfunduszu Multistrategia) oraz aktywów poszczególnych Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski. Aktywa Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy wskazanych w Statucie MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Akcji Europejskich oraz MetLife Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej). Wartość aktywów netto: Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych, MetLife Subfunduszu Konserwatywnego), Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Konserwatywnego Plus i MetLife Subfunduszu Obligacji Plus) oraz Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Światowych), cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife SFIO Parasol Światowy oraz w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife FIO Parasol Krajowy, dostępnych na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję. Profil ryzyka KIID to profil ryzyka Subfunduszu wyrażony syntetycznym wskaźnikiem ryzyka (profil ryzyka i zysku), który obrazuje poziom historycznych wahań Jednostki Uczestnictwa mierzony odchyleniem standardowym tygodniowych stóp zwrotu z jednostki uczestnictwa za okres obejmujący 5 lat działalności funduszu. Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje szeregu ryzyk występujących w Subfunduszu, ryzyka istotne dla poszczególnych subfunduszy zostały wymienione w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Autor: MetLife TFI
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz