Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Komentarze zarządzających funduszami TFI PZU. Aktywność na portfelach - 04.2020

PZU SEJF+
 

Nieznacznie zmniejszono duration portfela poprzez sprzedaż obligacji skarbowych stałokuponowych. Zakupiono krótkoterminowe polskie euroobligacje denominowane w EUR. Do portfela dodano także euroobligacje jednego z polskich banków z datą zapadalności w 2022. Stopa zwrotu funduszu w kwietniu wyniosła 0.32%. Wynik od początku roku wynosi -0.24%. Najwięcej do wyniku dodał portfel polskich skarbowych obligacji zmiennokuponowych (0.15%). W drugiej kolejności wynik powiększyły rodzime obligacje stałokuponowe, na poziomie 0.11%. Pozostałe komponenty portfela w niewielkim stopniu pozytywnie wpłynęły na wynik.

PZU Dłużny Aktywny
 

W kwietniu sytuacja na rynkach finansowych uległa pewnej stabilizacji, a nawet w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z odreagowaniem potężnych spadków w poprzednim miesiącu. Pomimo ustania odpływów z funduszu, cały czas podchodzimy do brania ryzyka z dużą ostrożnością biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia. W ciągu miesiąca redukowaliśmy pozycję na instrumentach stopy procentowej w CZK, powiększyliśmy pozycję na takich instrumentach w ZAR oraz dodatkowo zredukowaliśmy pozycję na polskich obligacjach skarbowych. Kupiliśmy natomiast tureckie 7-letnie obligacje skarbowe w TRY oraz 4-letnie denominowane w USD. Postanowiliśmy ponownie otworzyć pozycje zabezpieczającą w oparciu o niemieckiego „bunda”. Stopa zwrotu z podstawowej jednostki funduszu w kwietniu wyniosła 2,76%. Pozytywny wynik, mimo słabej końcówki miesiąca należał do pozycji w polskich obligacjach skarbowych. Dodatkowo pozytywnie kontrybuowały pozycje w rosyjskich i meksykańskich obligacjach w lokalnej walucie. Negatywny wkład do wyniku pochodził z obligacji koncernu meksykańskiego denominowanych w EUR i USD ze względu na obniżenie ratingu oraz instrumentów stopy procentowej w PLN. Łącznie po kwietniu stopa zwrotu od początku roku z podstawowej jednostki funduszu wyniosła -1,78%.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących
 

W kwietniu mimo, że sytuacja generalnie poprawiała się, płynność rynku pozostawiała jeszcze wiele do życzenia, szczególnie w ramach obligacji dolarowych. Strategicznie zamknęliśmy transakcje swap w Czechach, a wolne środki przeznaczaliśmy w połowie na transakcje krótkoterminowe (m.in. Turcja, Grecja, Pakistan), a w połowie na dokupienie kilku raczej krótkich obligacji do 1-1,5roku w EUR i USD. Klasą aktywów, która pierwsza powróciła do „normalności” były instrumenty IRS i tu nasza aktywność była największa może nawet w historii, jednak krótkoterminowa, bez zajmowania nowych pozycji. Wykorzystywaliśmy taką taktykę w Brazylii, Meksyku, RPA oraz na Węgrzech. W kwietniu fundusz częściowo odrabiał straty zarówno nominalnie, jak i relatywnie do benchmarku. Stopa zwrotu z podstawowej jednostki funduszu w kwietniu wyniosła +7,22%, przy wzroście dla indeksów dolarowych i lokalnych odpowiednio +3,30% i +4,70%. Stopa zwrotu od początku roku jednak wciąż jest sporo „pod kreską”, -16,89%. Najmocniejszym kontrybutorem do wyniku jako klasa aktywów były instrumenty IRS, które łącznie przyniosły +390 punktów. Dodatkowe 30 punktów przyniosły krótkoterminowe transakcje na obligacjach, natomiast 300punktów pochodziło z gremialnego odbicia od marcowych dołków, co jest mniej więcej zbieżne z zachowaniem benchmarku.

PZU Obligacji Krótkoterminowych
 

W pierwszej połowie miesiąca zmniejszano dźwignię finansową i całościowe ryzyko portfela. W drugiej połowie skumulowano zakupy obligacji. Zmniejszono udział obligacji zmiennokuponowych poprzez sprzedaż papierów z bliskim oraz średnim terminem wykupu oraz zakupiono obligacje stałokuponowe z bliskim terminem wykupu około roku. Sprzedawano obligacje przedsiębiorstw: europejskich koncernów motoryzacyjnych oraz jednego z polskich banków. Zakupiono polskie, węgierskie, litewskie euroobligacje skarbowe denominowane w EUR i USD. Do portfela dodano krótkoterminowe obligacje dwóch podmiotów polskich oraz jednego z środkowej Europy. Zakupiono średnioterminowe obligacje węgierskie, denominowane w walucie lokalnej. Stopa zwrotu funduszu w kwietniu wyniosła 0.25%. Wynik od początku roku wynosi -1.27%. Ceny większości instrumentów w uniwersum aktywów dłużnych ustabilizowały się lub rosły po zapowiedziach luzowania polityki pieniężnej i fiskalnej z końca marca oraz stopniowo wypłaszczającej się dynamice nowych zarażeń. Do wyniku w równych proporcjach kontrybuowały polskie obligacje skarbowe stałokuponowe (0.07%), obligacje zmiennokuponowe (0.08%) oraz euroobligacje (0.07%). Negatywnie na wynik wpłynęła strata z tytułu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w wymiarze 0.03%.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 

W kwietniu zamykaliśmy ostatnie transakcje swap’owe. Przy światowym trendzie obniżek stóp, takie transakcje są obarczone zbyt dużym ryzykiem w stosunku do potencjalnego zysku. Jako ostatnie do zera zamknęliśmy pozycje w Czechach. W Polsce kontynuowaliśmy stopniową zamianę obligacji zmiennokuponowych na stałokuponowe. W obligacjach zagranicznych zwiększyliśmy ekspozycję w krótkich 1-1,5rocznych instrumentach (Węgry, Indonezja, jeden z polskich koncernów zaliczanych do spółek SP) w EUR i USD oferujących wielokrotnie wyższą rentowność od polskich. Sporo transakcji zostało przeprowadzonych na rynku instrumentów stopy procentowej (IRS), gdzie nadzwyczajna zmienność, ale i płynność pozwalała na otwieranie i szybkie zamykanie pozycji. Kwiecień sam w sobie przyniósł satysfakcjonujący wzrost wartości portfela. Stopa zwrotu z podstawowej jednostki funduszu w kwietniu wyniosła +3,42%, jednak po bardzo spadkowym marcu, od początku roku stopa zwrotu wciąż jest pod kreską: -1,46% Przy ogłoszonej kolejnej obniżce stóp procentowych, miesiąc był generalnie pozytywny dla polskich obligacji, które przyniosły 90 punktów. Znacznie więcej, bo 160 punktów, to efekt odbicia cen obligacji zagranicznych, które w poprzednim miesiącu odbiły się wyjątkowo negatywnie na wyniku. Zaledwie 7-10 punktów z tego to efekt nowych transakcji. Zdecydowanie pozytywnie zapisały się transakcje na rynku IRS, które łącznie dopisały 102 punkty do wyniku kwietniowego.

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
 

Do portfela zakupiono euroobligacje jednego z polskich banków z datą zapadalności w 2022. Portfel płynnościowy zwiększyły obligacje litewskie denominowane w EUR z datą zapadalności w 2030. Stopa zwrotu funduszu w kwietniu wyniosła 2.02%. Wynik od początku roku wynosi -2.46%. Od końca marca kontynuowane jest odreagowanie spadków w rytm spadku nowych zarażeń oraz nowych pakietów fiskalnych i sprzyjającej polityki pieniężnej. Banki centralne włączyły do swojego instrumentarium skup obligacji korporacyjnych, co istotnie złagodziło obawy o płynność i częściowo wypłacalność emitentów. Największą kontrybucję do wyniku odnotowano w przypadku obligacji jednego z polskich banków oraz dwóch europejskich koncernów motoryzacyjnych(po 0.25-0.26%). Ujemną kontrybucję przyniosły obligacje przede wszystkim trzech emitentów: koncern zaliczanych do podmiotów SP oraz dwa banki polskie.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
 

Z tytułu dużej zmienności rynkowej Fundusz był aktywnie zarządzany alokacją. W pierwszej połowie kwietnia zwiększano zaangażowanie portfela w akcje, aby w drugiej połowie częściowo zrealizować wygenerowane zyski, a tym samym ograniczyć ogólne ryzyko portfela. Finalnie, alokacja na koniec miesiąca wynosiła 90% aktywów netto. W tym czasie sprzedawano głównie akcje z sektora gamingowego, przemysłowego, zaś kupowano spółki konsumenckie i finansowe. Stopa zwrotu funduszu w kwietniu wyniosła +15,79%, co przekłada się na wynik od początku roku na poziomie -10,28%. Tym samym fundusz zakończył miesiąc wynikiem lepszym od benchmarku. Stopa zwrotu funduszu były pochodną indeksów benchmarkowych, które w kwietniu zanotowały ładne wzrosty i wyniosły +15% dla mWIG40 oraz +14,1% dla sWIG80. Ich stopy zwrotu od początku roku wyniosły odpowiednio -16,2% i -2,8%. W tym czasie przeważano sektor gamingowy, informatyczny, retail zaś niedoważano banki, energetykę oraz spółki ukraińskie.

PZU Medyczny
 

W minionym miesiącu w obliczu silnego odreagowania rynkowego, sektor ochrony zdrowia w USA zyskał 12,5%. Istotnie gorzej wypadł natomiast indeks STOXX Europe 600, który urósł w kwietniu 6,2%, a na tym tle pozytywnie wyróżniły się europejskie spółki medyczne, które zakończyły miesiąc zyskiem +9,6%. W ramach sektora ochrony zdrowia najlepiej radziły sobie małe spółki biotechnologiczne +20,6% i ubezpieczyciele medyczni +18,3%. Słabiej natomiast performowały duże spółki farmaceutyczne, które uległy mniejszej przecenie w marcu. Zarówno wyniki finansowe, jak i prognozy spółek medycznych na 2020 i 2021 są zdecydowanie bardziej odporne na kryzys. Stąd, przy podobnym zachowaniu indeksów w kwietniu, relatywne dyskonto sektora medycznego w USA do indeksu S&P500 na wskaźniku cena/zysk uległo istotnemu zwiększeniu aż do 20%! W perspektywie 10 – 15-letniej medycyna była wyceniana z minimalnym, odpowiednio 3- i 1-procentowym dyskontem do szerokiego rynku. Dlatego oczekujemy, że w najbliższych miesiącach spółki medyczne powinny zachowywać się istotnie lepiej od pozostałych sektorów. W czasie pandemii, na dalszy plan zeszły również rozmowy o reformach w ochronie zdrowia w USA, co w ostatnich latach mocno ciążyło na tym sektorze.

PZU Aktywny Akcji Globalnych
 

W kwietniu mieliśmy do czynienia z dużą zmiennością rynkową. W tym czasie na portfel funduszu był aktywnie zarządzany w procesie selekcji. W perspektywie miesiąca średnie zaangażowanie netto w akcje wynosiło ok 25%. Za pozytywny performance portfela w kwietniu odpowiadała przede wszystkim trafna selekcja spółek oraz aktywne realizowanie strategii stop profit/ stop loss. Kluczowe było realizowanie zysków z trafnych decyzji inwestycyjnych przy utrzymaniu relatywnie niskiej alokacji, a tym samym przy ograniczonym portfelowym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Stopa zwrotu funduszu w kwietniu wyniosła +7,80%, co oznacza, że wynik od początku roku zmienił znak na dodatni i wyniósł +2,32%.

Do dnia 28.05.2018 r. Subfundusz funkcjonował jako PZU Nowa Europa. Wyniki inwestycyjne za okres przed zmianą: 2013 r. -3,6%; 2014 r. -9,6%; 2015 r. -7,0%; 2016 r. +12,0%; 2017 r. +5,4%; 2018 r. (do 28.05) -5,5%

PZU Akcji Spółek Dywidendowych
 

W kwietniu mieliśmy do czynienia z dużą zmiennością rynkową. W tym czasie Fundusz był aktywnie zarządzany na poziomie alokacji. W pierwszej połowie miesiąca zwiększano portfelowe zaangażowanie w akcje, a następnie w drugiej połowie częściowo zrealizowano wygenerowane zyski, aby tym samym ograniczyć ogólne ryzyko portfela i powrócić do neutralnej alokacji, która na koniec miesiąca wynosiła 91,5%. W kwietniu sprzedawano głównie akcje z sektora finansowego, energetycznego, zaś kupowano spółki mediowe i konsumenckie. Stopa zwrotu funduszu w kwietniu wyniosła +10,34%, co przekłada się na wynik od początku roku na poziomie -18,15%. Tym samym portfel zakończył miesiąc wynikiem lepszym od benchmarku. Stopa zwrotu z funduszu były pochodną wyniku szerokiego rynku WIG (benchmark: 90% WIG +10% WIBID 3M), który w kwietniu zanotował satysfakcjonujące wzrosty i wyniósł +12,40%, jednak niestety od początku roku stopa zwrotu indeksu pozostaje istotnie ujemna i wyniosła -21,90%. Wygenerowane wyniki były pochodną przeważenia sektora konsumenckiego, przemysłowego oraz niedoważenia segmentu bankowego i energetyki.

PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Zrównoważony, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
 

W portfelach klasycznych funduszy uniwersalnych, w kwietniu stopniowo zwiększano alokację w akcje, w ramach wykorzystywania relatywnych okazji rynkowych. Na koniec miesiąca udział akcji w tych funduszach był zbliżony do pozycji neutralnych, tj. 90% dla PZU Akcji Krakowiak, 50% dla PZU Zrównoważony i 30% dla PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek. W ramach dodatkowej dywersyfikacji ekspozycji rynkowej, istotnie zwiększone zostało zaangażowanie w akcje zagraniczne - do kilkunastu procent portfela w akcyjnej części portfeli. Do portfeli Zarządzający dokupowali również polskie spółki z segmentu olejowego, telekomunikacji i wybrane z segmentu handlowego. Zakupy finansowane były przede wszystkim zmniejszeniem zaangażowania w polskim sektorze bankowym oraz częściowo przez sprzedaż wybranych spółek z sektora gamingowego, który jest po bardzo mocnych wzrostach. W związku z tym, że w najbliższych tygodniach może powrócić zmienność rynkowa, portfele funduszy są przygotowane do wykorzystania takiej sytuacji, do dalszego zwiększenia alokacji w akcje.

 

Zobacz fundusze PZU TFI w bossafund.pl »

 

Nota prawna

Prezentowany wynik historyczny nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych – tabela opłat dostępna jest na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD. Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Autor: PZU TFI
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz