Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny MetLife - Październik 2020

Rynek akcji


COVID-19 kontratakuje

W ostatnich miesiącach wydawało się, że mimo wciąż rosnącej liczby zachorowań na COVID-19 na świecie, rynki akcji uodporniły się już na nowego wirusa. Niestety nowe rekordy zakażonych, jakie wystąpiły w Europie, popsuły nastroje we wrześniu. Dodatkowo inwestorów rozczarował brak zatwierdzenia przez Kongres amerykański czwartego pakietu pomocowego dla tamtejszej gospodarki. Najgorzej wypadła giełda w Nowym Yorku, gdzie indeks S&P 500 odnotował prawie 4% spadek, niemiecki DAX zniżkował o 1,4%, relatywnie najlepiej wypadły akcje w Tokio.

Również nasz rodzimy rynek dotknęła korekta notowań. Najsłabszym indeksem okazał się WIG20, który spadł prawie o 5%. Indeks średnich spółek zniżkował o 3,9%, natomiast sWIG80 odnotował spadek o 3,4%. Spośród indeksów branżowych najlepiej zachowały się akcje spółek defensywnych – producentów żywności oraz firm telekomunikacyjnych. Najgorzej wypadły sektory cykliczne – producenci surowców, chemia i rafinerie.

Doniesienia z frontu walki z koronawirusem wciąż nie napawają optymizmem. Wzrost liczby zakażeń po odblokowaniu gospodarek i powrocie dzieci do szkół wyraźnie pokazuje, że bez skutecznej szczepionki powrót do normalności nie jest możliwy. Jeszcze niedawno liczono, że szczepionka może być już dostępna na przełomie roku. Teraz coraz więcej ekspertów twierdzi, że być może nastąpi to na wiosnę przyszłego roku. Jednocześnie rządy większości państw zdały sobie sprawę, że zamykanie ludzi w domach nie jest skutecznym sposobem na zwalczenie epidemii, zaś gospodarka musi funkcjonować. A to oznacza, że nie należy spodziewać się już tak ogromnych programów wsparcia dla firm z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie roku. Również bankierzy centralni przyznają, że na razie nie planują wprowadzania istotnych zmian do już ogłoszonych programów pomocowych. A prezes Fed stwierdził nawet, że Rezerwa Federalna zrobiła już niemal wszystko, co było możliwe, aby pomóc gospodarce.

Najbliższe tygodnie będą więc sprawdzianem, w jakim stopniu poszczególne branże i firmy dostosowały się do funkcjonowania w warunkach pandemii. Najnowsze odczyty wskaźników koniunktury PMI pokazują, że szybka poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców z jaką mieliśmy do czynienia po zniesieniu ograniczeń dotyczących przemieszczania się ludności, uległa wyhamowaniu. Amerykański ISM Manufacturing drugi miesiąc z rzędu oscyluje wokół poziomu 53 punktów, podobnie zachowuje się chiński PMI.

Nieznaczna poprawa nastrojów nastąpiła w strefie euro 53,7 pkt. vs. 51,7 pkt. w poprzednim miesiącu, jednak sytuacja w poszczególnych krajach jest tu bardzo zróżnicowana. U nas nastroje są nieco gorsze, odczyt na poziomie 50,8 pkt pokazuje, że polska gospodarka balansuje na granicy stagnacji. Przedsiębiorcy zdali więc sobie sprawę, że na razie mogą liczyć tylko na siebie.

A na co mogą liczyć inwestorzy giełdowi? Przed nami październik, który historycznie niezbyt dobrze kojarzy się posiadaczom akcji. Czy tym razem będzie inaczej? Korekta z jaką mieliśmy do czynienia we wrześniu w dużym stopniu schłodziła już nastroje na rynkach finansowych, więc teraz powinna być szansa na odreagowanie spadków. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że w tym roku karty w grze na giełdzie rozdaje COVID-19, który jesienią może zaatakować ze zdwojoną siłą.

Rynek obligacji


Nieposkromione apetyty bankierów

Wydawało się, że po tradycyjnie spokojnym przebiegu notowań w miesiącach wakacyjnych, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, nastąpi wzrost zmienności. Zwłaszcza, że wśród inwestorów od jakiegoś czasu narastały obawy, iż pandemia wbrew optymistycznej retoryce rządzących ostatecznie dość niekorzystnie odbije się na budżecie państwa.

Tymczasem we wrześniu handel papierami dłużnymi nadal przebiegał dość leniwie a przewaga kupujących ściągnęła krzywą rentowności o kolejne punkty bazowe w dół. Papiery krótkoterminowe nieustannie utrzymują lekko ujemne dochodowości, natomiast benchmarki (tj. główne punkty węzłowe na krzywej) 2, 5, 10 lat, na koniec miesiąca handlowane były odpowiednio po 0,03%, 0,56% i 1,32%. Na rynek polski stabilizująco wpływało zachowanie rynków bazowych - niemieckiego i amerykańskiego, gdzie w ubiegłym miesiącu trend był podobny.

Wrzesień należał do bankierów centralnych. Posiedzenia odbyły najważniejsze instytucje monetarne na świecie i choć nie zapadły decyzje dotyczące nominalnego poziomu stóp - które aktualnie są zerowe lub bliskie zera - uwaga wszystkich skupiona była na wydźwięku komunikatów.

I tu niewiele się jednak zmieniło. Dwie potęgi - FED i ECB sygnalizują utrzymanie kosztu pieniądza na rekordowo niskich poziomach w dłuższej perspektywie czasowej jednocześnie zapowiadając dalszy skup aktywów w dotychczasowym lub większym (FED) tempie. Dodatkowo ECB będzie prowadził interwencje w ramach programu PEPP o wartości do 1,35 bln EUR, dopóki kryzys związany z epidemią nie zostanie zażegnany. Z podobnie gołębimi komunikatami we wrześniu wystąpiły Bank Japonii, Anglii oraz Szwajcarii.

W ubiegłym miesiącu jednodniową sesję odbyli także bankierzy Narodowego Banku Polskiego. W tym przypadku opublikowana decyzja również nie przyniosła niespodzianek. Stopa podstawowa (aktualnie 0,1%) pomimo pojawiających się w Radzie głosów o zaostrzenie polityki pieniężnej, prawdopodobnie pozostanie bez zmian jeszcze przez wiele kwartałów. Instrumentem wykorzystywanym do ewentualnego stymulowania gospodarki i przeciwdziałaniu skutkom pandemii będzie skup obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju. Żałować można, że Rada Polityki Pieniężnej uparcie odmawia przeprowadzenia konferencji dla dziennikarzy finansowych, gdzie byłaby okazja do swobodnej wymiany zdań i zadania bardziej szczegółowych pytań.

Nadchodzące miesiące nie powinny w znaczący sposób zmienić sytuacji na rynku długu. Łączna podaż ze strony Ministerstwa Finansów, Banku BGK i Funduszu PRF może mieć tylko ograniczony wpływ na rynek do czego przyczyni się gotowy do działania NBP. Informacje o znacznie wyższym w tym roku deficycie budżetowym też nie zaszkodzą notowaniom, bowiem zwiększone emisje pojawią się dopiero w przyszłym roku. Największym zagrożeniem dla posiadaczy „długich pozycji” w obligacjach może być niekontrolowany rozwój drugiej fali pandemii. Jakie mogą być konsekwencje takiego scenariusza dla rynku długu widzieliśmy w marcu.

 

Zobacz fundusze MetLife TFI w bossafund.pl »

 

Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia i ma wyłącznie charakter informacyjny. Przedmiotowe opracowanie nie powinno stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Autorzy oraz MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Subfundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Globalnych Innowacji, MetLife Subfunduszu Multistrategia) oraz aktywów poszczególnych Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski. Aktywa Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy wskazanych w Statucie MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Akcji Europejskich oraz MetLife Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej). Wartość aktywów netto: Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych, MetLife Subfunduszu Konserwatywnego), Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Konserwatywnego Plus i MetLife Subfunduszu Obligacji Plus) oraz Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Światowych), cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife SFIO Parasol Światowy oraz w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife FIO Parasol Krajowy, dostępnych na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję.

Profil ryzyka KIID to profil ryzyka Subfunduszu wyrażony syntetycznym wskaźnikiem ryzyka (profil ryzyka i zysku), który obrazuje poziom historycznych wahań Jednostki Uczestnictwa mierzony odchyleniem standardowym tygodniowych stóp zwrotu z jednostki uczestnictwa za okres obejmujący 5 lat działalności funduszu. Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje szeregu ryzyk występujących w Subfunduszu, ryzyka istotne dla poszczególnych subfunduszy zostały wymienione w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Autor: MetLife TFI
powrót
Widok zawartości stron

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz