Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

QUERCUS Global Balanced - Wrzesień 2020

Fundusz QUERCUS Global Balanced zakończył kolejny kwartał swojej działalności wzrostem wartości jednostki. Stopa zwrotu za ostatnie 3 miesiące wyniosła +0,73%, podczas gdy wynik liczony od początku roku to +2,03%. Oznacza to, że od momentu rozpoczęcia działalności, nasza strategia zanotowała 6 z 7 kwartałów z dodatnią stopą zwrotu. Mimo dużej zmienności na globalnych rynkach, udaje nam się notować powtarzalne wyniki inwestycyjne, a nasz cel na koniec roku (wysoka, jednocyfrowa stopa zwrotu) uważamy nadal za osiągalny.

Końcówka kwartału upłynęła pod znakiem korekty na najbardziej rozgrzanych klasach aktywów. Szczególnie słabo zachowywał się Nasdaq oraz spółki z szeroko pojętej grupy FANG+, które zyskały w poprzednich miesiącach sporą popularność wśród inwestorów detalicznych. Pozostałe indeksy również poniosły straty, chociaż zarówno S&P500, jak i niemiecki DAX, okazały się bardziej odporne na przecenę. Co ciekawe, ostatnia korekta potwierdziła tezę, że amerykańskie obligacje przestają być niezawodnym zabezpieczeniem przed pogorszającym się sentymentem. W momentach najpoważniejszej wyprzedaży na rynkach akcyjnych, dług nie ulegał bowiem równie imponującemu wzmocnieniu – często wręcz zachowywał się neutralnie. Słabe było również złoto, którego zachowanie w ostatnich miesiącach może się kojarzyć raczej z ryzykownymi aktywami, a nie tradycyjną, bezpieczną przystanią. Właściwie jedynym segmentem, który skorzystał na wyprzedaży we wrześniu, był dolar.

W pierwszych dniach października obserwujemy scenariusz, który przywodzi nam na myśl sytuację z końcówki czerwca. Z jednej strony, w siłę rosną spółki cykliczne, przemysłowe, a nawet finansowe. Lepiej zachowują się również rynki wschodzące oraz ropa naftowa, traktowana często jako ekspozycja na rosnącą aktywność gospodarczą. Jednocześnie jesteśmy świadkami wyprzedaży na rynku obligacji bazowych, ze szczególnym uwzględnieniem długich papierów amerykańskich. Wszystkie te elementy sugerują próbę rozegrania scenariusza powrotu wzrostu gospodarczego i przyspieszenia inflacji. Dobrze wpisują się one również w trend rosnących szans J. Bidena na wygranie listopadowych wyborów. Kandydat Demokratów kojarzony jest z bardzo obszernym pakietem stymulacyjnym – a jeżeli jego partii udałoby się również przejąć Senat, to proces legislacyjny stałby się dużo łatwiejszy.

Dotychczas próby zagrania scenariusza inflacyjnego kończyły się wraz z dojściem rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich do poziomu 0,75-0,90%. W naszym odczuciu podobnie może być również i w tym przypadku. Nadchodzące programy stymulacyjne będą wymagały kolejnych, dużych emisji długu, a silny wzrost rentowności mógłby utrudnić ich plasowanie. Dodatkowo, amerykański bank centralny nie jest jeszcze gotowy na zacieśnienie warunków finansowych, które byłoby ubocznym skutkiem zbytniego osłabienia obligacji.

W naszym portfelu cały czas przeważamy akcje amerykańskie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora technologicznego. Posiadamy jednak również aktywa, które powinny zachowywać się lepiej w warunkach wzrostu gospodarczego: surowce, akcje rynków wschodzących czy dług krajów CEE denominowany w EUR. Na przestrzeni ostatnich miesięcy redukowaliśmy udział obligacji amerykańskich. Mimo że w średnim i długim terminie podtrzymujemy nasze sceptyczne nastawienie do długu USA, to jednak obecna sytuacja może stwarzać pole do taktycznych zagrań. Utrzymujemy również niewielką, długą pozycję w dolarze, która pozwala na stabilizację wyniku funduszu w warunkach nagłego pogorszenia sentymentu.

Zobacz fundusze QUERCUS TFI w bossafund.pl »

Autor: QUERCUS TFI
powrót
Widok zawartości stron

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz