Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Propozycje inwestycyjne MetLife - Listopad 2020

Subfundusze dłużne

MetLife Subfundusz Konserwatywny

Poziom ryzyka: 2*

 • Niepewność odnośnie perspektyw gospodarki światowej, napędzana obawami o nasilanie się drugiej fali pandemii powoduje, że rentowności obligacji skarbowych na większości rynków wracają do swoich historycznych minimów. Uważamy, że ta sytuacja skłoni główne banki centralne, w tym Narodowy Bank Polski, do dalszego utrzymywania stóp procentowych na bardzo niskich poziomach oraz stosowania niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej. To w rezultacie utrzyma rekordowo wysokie wyceny długu stałoprocentowego. Fundusze o małym ryzyku stopy procentowej będą mniej narażone na ewentualną korektę cenową.
 • Ostatnie dane o inflacji (3,0% według wstępnego odczytu za październik) pokazują, że wskaźnik stabilizuje się w okolicach 3%, zaś prognozy odnośnie wzrostu gospodarczego na przyszły rok są sukcesywnie poprawiane. W takiej sytuacji krajowy rynek obligacji o stałym oprocentowaniu może w perspektywie najbliższych miesięcy znaleźć się pod presją.
 • Uważamy, że obligacje zmiennokuponowe (skarbowe i korporacyjne) stanowiące istotny komponent portfela, jak również papiery inflacyjne utrzymają wartość, co pozwoli uzyskać dodatkową marżę ponad WIBOR. Dobrym wycenom powinny sprzyjać: nadpłynność sektora bankowego, relatywnie niska podaż ze strony Ministerstwa Finansów oraz operacje skupu aktywów, prowadzone przez bank centralny.

Subfundusze mieszane

MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji

Poziom ryzyka: 4*

 • Wyraźne nasilenie drugiej fali pandemii koronowirusa na świecie, w połączeniu z ryzykiem dotyczącym wyborów prezydenckich w USA, przełożyły się na schłodzenie sentymentu na rynkach akcji i korektę indeksów giełdowych.
 • W krótkim terminie zmniejszenie niepewności po wyborach prezydenckich, przyczyni się prawdopodobnie do większej przejrzystości odnośnie perspektyw dla gospodarki i różnych segmentów rynków kapitałowych, co może sprzyjać bardziej przychylnemu nastawieniu inwestorów do aktywów ryzykownych.
 • Skala negatywnego wpływu COVID-19 na gospodarkę światową jest obecnie trudna do oszacowania, ze względu na niepewność dotyczącą m.in.: czasu trwania epidemii, rozmiarów drugiej fali zachorowań, postępów prac nad szczepionką lub lekami, ewentualnych trwałych zmian nawyków konsumenckich, czy trendów na rynku pracy.
 • Wydaje się jednak, że największy negatywny wpływ koronawirusa wystąpił w Q2 2020, a ewentualne przyszłe ograniczenia związane z kolejnymi falami zachorowań nie będą tak dotkliwe, jak w pierwszej fazie epidemii.
 • Wyższy, w porównaniu do funduszy stabilnego wzrostu, średni poziom zaangażowania na rynku akcji, pozwala w większym stopniu korzystać z pozytywnych trendów w tym segmencie rynku kapitałowego; jednocześnie możliwa jest silna redukcja ekspozycji na akcje w przypadku perspektywy długotrwałych spadków.
 • W obecnym środowisku podwyższonej zmienności sytuacja na rynkach kapitałowych może podlegać istotnym wahaniom na przestrzeni dni czy tygodni, przez co kluczowa staje się możliwość elastycznego reagowania. Subfundusz w istotnym stopniu oparty jest o spółki najbardziej płynne oraz ma szeroki dopuszczalny zakres alokacji w instrumenty akcyjne, dzięki czemu w przypadku dużych ruchów na rynkach jest w stanie szybko dostosować się do nowych realiów.

Subfundusze akcji

MetLife Subfundusz Akcji Polskich

Poziom ryzyka: 6*

 • Na koniec października strata indeksu WIG od początku roku przekracza 20%, wobec niewielkich zmian (+/- 1%) dla indeksów MSCI World czy MSCI Emerging Markets. Słabość GPW wpisuje się w szerszy negatywny sentyment do giełd europejskich, których indeksy również znajdują się głęboko pod kreską w ujęciu YTD.
 • Wyprzedaż na giełdach spowodowana została wybuchem pandemii COVID-19, która doprowadziła do głębokiej recesji w drugim kwartale br. w związku z powszechnym lockdownem czołowych gospodarek światowych. Obserwowane od kilku tygodni nasilenie – w skali przewyższającej oczekiwania – drugiej fali pandemii, potęguje obawy o konieczność wprowadzenia kolejnych ograniczeń aktywności gospodarczej.
 • W ostatnim czasie w Polsce, oprócz pandemii, negatywny wpływ na wyceny akcji miała oferta Allegro. Było to największe IPO w historii warszawskiej giełdy. Aby kupić akcje tej spółki wielu inwestorów sprzedawało walory innych dużych polskich spółek. W rezultacie WIG20 zachował się wyraźnie gorzej od indeksu MSCI EM – we wrześniu i październiku różnica w stopach zwrotu obu indeksów wyniosła 16 pkt proc.
 • Wobec powyższego warto odnotować szereg potencjalnie pozytywnych czynników, które w średnim terminie mogą pozytywnie oddziaływać na rynki. Po pierwsze, o ile druga fala pandemii niestety zaskakuje negatywnie, to prawdopodobnie skala i zakres wprowadzanych ograniczeń nie będzie aż tak drastyczna, jak w pierwszej połowie roku. Po drugie, przedłużające się ograniczenia prawdopodobnie wywołają dyskusję o konieczności uruchomienia nowych stymulusów fiskalnych/monetarnych. Po trzecie, w miarę upływu czasu przy bezprecedensowej liczbie podmiotów i kwotach zaangażowanych do walki z COVID-19, potencjalnie pozytywne doniesienia o postępach prac nad lekiem/szczepionką wydają się prawdopodobne.
 • Na rynku polskim warto dodatkowo zwrócić uwagę np. na wysoki poziom wyprzedania niektórych sektorów (np. finansowy, rafineryjny), czy postępującą zmianę profilu głównych indeksów giełdowych, w postaci coraz większego udziału przedsiębiorstw prywatnych, jak również planów transformacji sektora energetycznego w kierunku bardziej atrakcyjnym z punktu widzenia inwestorów.
 • Subfundusz stanowi ciekawą alternatywę dla poszukujących ekspozycji na szeroki rynek akcji polskich, dokonując selekcji zarówno spośród atrakcyjnie wycenianych blue chipów, jak również małych i średnich spółek giełdowych.

*Poziom ryzyka - wskaźnik syntetyczny określający profil ryzyka i zysku inwestycyjnego subfunduszu, prezentowanego w Kluczowych
Informacjach dla Inwestorów dla danego subfunduszu.

 

Zobacz fundusze MetLife TFI w bossafund.pl »

Autor: MetLife TFI
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz