Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji OPEN FINANCE FIO

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000256540, o kapitale zakładowym 962 735,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 108-000-19-23, działająca w imieniu i na rzecz Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), informuje o spadku wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.000.000 zł w dniu wyceny przypadającym na dzień 16 grudnia 2020 roku, co zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 4) ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95. z późn. zm. „Ustawa”) skutkuje rozwiązaniem Funduszu. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestaje zbywania jednostek uczestnictwa, a także nie odkupuje jednostek uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polegać będzie na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych na rzecz uczestników Funduszu, którzy w dniu rozpoczęcia likwidacji Funduszu posiadać będą jednostki uczestnictwa, zostanie dokonana w końcowym etapie likwidacji Funduszu.

Likwidatorem Funduszu będzie depozytariusz Funduszu - spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczy innego likwidatora.

Autor: Noble Funds TFI
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz