Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz rynkowy Quercus - Luty 2020


Rynki finansowe na świecie

Luty przyniósł znaczące nasilenie rynkowych oczekiwań ożywienia gospodarczego, którego efektem były między innymi gwałtowne ruchy cen obligacji skarbowych. Rentowność 10-letniego długu Stanów Zjednoczonych przebiła w końcówce miesiąca poziom 1,50%, wracając tym samym do poziomów przedpandemicznych. W ślad za papierami amerykańskimi podążyły obligacje pozostałych krajów – zarówno niemieckie, jak i polskie papiery ustanowiły nowe, lokalne górki rentowności. Jeszcze silniejszą wyprzedaż obserwowaliśmy w przypadku papierów rynków wschodzących, denominowanych w twardej walucie.

Szybkość oraz skala osłabienia obligacji wywołała reakcję banków centralnych, chociaż próżno szukać w niej jednoznaczości i determinacji, które cechowały zeszłoroczne interwencje monetarne. Bank Australii zwiększył skalę programu skupu aktywów, a główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego zadeklarował walkę z „zacieśenianiem warunków monetarnych”. Rzecz w tym, że z ECB niemal równocześnie płyną komunikaty o braku potrzeby drastycznych działań. Amerykański FED również ograniczył się do werbalnych interwencji, a niektórzy z decydentów ocenili obecne wzrosty rentowności jako naturalny proces. Czy trend na rynku obligacji może ulec odwróceniu? W krótkim terminie jest możliwe zejście rentowności na nieco niższe poziomy – mimo pewnego chaosu komunikacyjnego, wiele wskazuje na to, że ECB podejmie działania stabilizujące w ramach istniejących programów. Zdecydowane kroki amerykańskiego FED są nieco mniej prawdopodobne, chociaż jakiekolwiek zmiany w strukturze programów skupu (na wzór operacji twist) z pewnością stanowiłyby bardzo istotne wsparcie dla rynku. W średnim oraz dłuższym terminie spodziewamy się jednak kontynuacji wzrostu rentowności obligacji. Jeżeli programy stymulacyjne oraz ustępująca pandemia dadzą gospodarce chwilę oddechu, to banki centralne zaakceptują umiarkowany wzrost długoterminowych stóp procentowych. Zmiany na rynku długu odbiły się również szerokim echem w pozostałych segmentach aktywów. Akcje spółek z sektora paliwowego i finansowego kontynuowały swoją dobrą passę. Od dołka w połowie 2020 roku, pobiły one Nasdaq o ok. 50pp.

Relatywnie silny był również indeks Russell, skupiający małe i średnie spółki amerykańskie. Kolejną oznakę zmiany trendu widać natomiast na złocie, które znacząco słabnie w odniesieniu do szerokiego indeksu surowcowego. Wynika to właśnie z rosnących rentowności, które w naturalny sposób zmniejszają atrakcyjność inwestycyjną metali szlachetnych. Zwracamy jednak uwagę na równoczesną siłę surowców przemysłowych (miedź, ropa) oraz segmentu agro (m.in. soja, pszenica), które dyskontują wysoki popyt po otwarciu gospodarek, połączony z ograniczoną podażą i niskimi stanami zapasów. Widzimy
szansę na kontynuację tego trendu.

Polska – makroekonomia i rynek dłużny

W ostatnich dniach lutego i początku marca widać było wyraźnie przyspieszenie III fali pandemii koronawirusa w Polsce. Rosną obawy o zaostrzenie ostatnio poluzowanych restrykcji, co miałoby bezpośredni wpływ na przesunięcie się w czasie odbicia gospodarczego. Z krajowych wydarzeń i publikacji danych makroekonomicznych, GUS przedstawił dynamikę produktu krajowego brutto w IV kwartale ubiegłego roku. Spadek wyniósł 2,8% r/r w porównaniu ze spadkiem o 1,5% w III kwartale, co było wynikiem zgodnym z oczekiwaniami analityków. Publikacje miesięcznych danych makroekonomicznych przyniosły dynamiki produkcji na poziomie +0,9% r/r wobec oczekiwań wzrostu o 1,1% r/r i odczytu 11,2% r/r miesiąc wcześniej. Odnotowano wzrost produkcji w 15 spośród 34 działów. Po odsezonowaniu produkcja wzrosła o 5,7% r/r (wobec 7,1% r/r), udowadniając dobre zachowanie polskiego przemysłu. W przypadku sprzedaży detalicznej odczyt okazał się poniżej oczekiwań i wykazał dynamikę w cenach stałych w wysokości -6,0% r/r (vs. oczekiwania rynkowe -4,5% r/r). Ponownie wprowadzone obostrzenia dla działalności galerii handlowych odcisnęły swoje piętno na wynikach handlu detalicznego. Dane z rynku pracy pokazały negatywny wpływ pandemii. Stopa bezrobocia wyniosła 6,5%. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 2,0%. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,8% r/r. GUS zaprezentował wstępny szacunek inflacji, która wzrosła do 2,7% r/r (wobec 2,4% r/r poprzednio). Wzrost inflacji to w dużej mierze konsekwencja wprowadzenia podatku handlowego oraz opłaty cukrowej. Również ceny związane z użytkowaniem mieszkania istotnie się zwiększyły. Z innych wydarzeń Rząd ogłosił Krajowy Plan Obudowy (KPO). Polska jest jednym z największych beneficjentów Funduszu, w ramach którego może otrzymać blisko 24 mld euro. Będzie to niejedyne wsparcie, jakie otrzyma nasz kraj z Unii Europejskiej. RPP, zgodnie z konsensusem rynkowym, pozostawiła stopy proc. bez zmian. Jeszcze w styczniu polski bank centralny sygnalizował możliwość ponownego obniżenia stóp, ale już w lutym powrócił do bardziej neutralnego przekazu, pozostawiając sobie furtkę do bardziej elastycznego reagowania na sytuację makroekonomiczną, nie wykluczając obniżki, ale też podwyżki stóp. Rada na marcowym posiedzeniu miała do dyspozycji nową projekcję inflacji przygotowaną przez dział analiz NBP. Przedział prognoz kształtuje się na wyższym poziomie wobec poprzedniej publikacji i wynosi 2,7–3,6% i 2,0–3,6% w przypadku inflacji oraz 2,6–5,3% i 4,0–6,9% w przypadku wzrostu gospodarczego odpowiednio w latach 2021–2022.

Notowania polskich obligacji skarbowych w lutym wyraźnie straciły na wartości m/m. Krajowe papiery, po chwilowym zawahaniu, podążyły za rynkami bazowymi, rosnąc w rentownościach szczególnie na długim końcu krzywej. Dochodowości wynosiły odpowiednio: (PS0123) 0,08% wobec 0,01% na koniec stycznia, (DS0725) 0,65% wobec 0,40% oraz (DS1030) 1,59% wobec 1,15%. Złoty zachował się stabilnie do głównych walut. Kursy wynosiły odpowiednio: EUR/PLN 4,52 vs 4,52 i USD/PLN 3,73 vs 3,72.

Polska – rynek akcji

Luty 2021 r. przyniósł na krajowym rynku akcji dalszą stabilizację notowań po silnej końcówce 2020 r. Indeks WIG w tym okresie nie zmienił swojej wartości, najsłabiej zachowywały się największe spółki z indeksu WIG20 (-2% w lutym), a najlepiej z kolei w dalszym ciągu indeks sWIG80, który od początku roku jest już na 9% plusie. Na przestrzeni ostatniego miesiąca z blue chips najlepiej wypadły: JSW (+36%) i Alior (+28%), natomiast na drugim biegunie znalazły się: Allegro (-24%) i Dino (-15%). Z mniejszych spółek warto wyróżnić m.in.: Serinus (+315%), Astartę (+78%), sektor budowlany czy sektor TFI. Wyceny dużej części spółek w dalszym ciągu pozostają na niskich poziomach, często ciągle na poziomie wskaźnika cena/zysk poniżej 10 i cena/wartość księgowa w okolicach 1,0-1,2. Sentyment inwestorów utrzymuje się na stabilnych poziomach i nie widać tutaj specjalnych oznak przegrzewania się rynku.
Pozostajemy pozytywnie nastawieni do polskiego rynku akcji. Wszystkie korzystnie oddziaływujące czynniki z początku 2021 r. pozostają cały czas w mocy. Niskie oprocentowanie depozytów bankowych, duża aktywność inwestorów indywidualnych i dodatkowo w ostatnim czasie silniejsza przecena na rynku obligacji powinny powodować wzrost zainteresowania polskimi akcjami w średnim terminie. Nie można wykluczyć korekty spadkowej w okresie marzec-kwiecień, natomiast taką ewentualną korektę można byłoby wykorzystać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory.

powrót
Widok zawartości stron

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz