Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz zespołu inwestycyjnego Caspar - Marzec 2021

określanych jako wzrostowe oraz spółek określanych jako „momentum”, czyli takich, których kursy wcześniej dynamicznie rosły, i inwestowali w spółki określane jako „value”, czyli m.in. spółki z sektora finansowego, samochodowego czy też wydobycia ropy i gazu.

Impulsem do tej rotacji był wzrost rentowności obligacji rządowych, czyli spadek ich cen, w szczególności na rynku amerykańskim. Rentowności amerykańskich obligacji rządowych wzrosły od początku roku z poziomów poniżej 1% do ok. 1,6%. Ten ruch wywołany był wzrostem obaw inwestorów o inflację. Administracja prezydenta Bidena bliska jest wprowadzenia w życie programu odbudowy gospodarki, który zwiększy wydatki z budżetu federalnego o ok. 1,9 biliona dolarów. Wzrost wydatków budżetowych finansowanych w dużym stopniu zakupami obligacji przez bank centralny może istotnie mieć działanie proinflacyjne. Pamiętać jednak należy, że umiarkowany wzrost inflacji przy utrzymywaniu niskich stóp procentowych przez bank centralny może mieć pozytywny wpływ na rynek akcji. Wyraźnie ujemne realne stopy procentowe mogą raczej skłaniać inwestorów do inwestowania w aktywa przynoszące dochód wyższy od inflacji, czyli m.in. akcje. Spółki technologiczne mają często coś, co określane jest jako „pricing power”, czyli zdolność podnoszenia cen, która może okazać się ważna w sytuacji wyższej inflacji.

Do wielu spółek określanych jako „value” podchodzimy ostrożnie. Wiele z nich, choć oczywiście nie wszystkie, może bowiem paść ofiarą gwałtownych zmian technologicznych, jakie obserwujemy w gospodarce światowej. Tak się w dużym stopniu stało ze spółkami z obszaru tradycyjnych mediów czy tradycyjnego handlu. W tym roku można znaleźć przykłady spółek, których kursy dynamicznie wzrosły, ale ich przyszłość była i jest mocno wątpliwa. Nie sądzimy, aby rotacja ze spółek dobrze zarządzanych z silną pozycją rynkową do spółek mających bardzo duże problemy biznesowe i kiepską sytuację finansową miała być początkiem długoterminowego trendu.

Korekta, która dotknęła spółki technologiczne, została prawdopodobnie spotęgowana odpływami aktywów z funduszy ETF zarządzanych przez Ark-Invest, która to firma w minionych latach odnosiła duże sukcesy inwestycyjne i biznesowe, inwestując często w mniejsze i średnie spółki technologiczne, w tym biotechnologiczne. Ich polityka inwestycyjna była przedmiotem niejednokrotnie bardzo ostrej, ale też w mojej ocenie przesadzonej, krytyki części mediów i innych zarządzających, co mogło spotęgować wycofywanie środków przez inwestorów z ich funduszy.

Zarządzając Państwa pieniędzmi jak zawsze mocno angażujemy się w monitorowanie sytuacji w spółkach będących przedmiotem naszych inwestycji. W wyniku odbytych przez nas ostatnio rozmów ze spółkami nasza oceny ich perspektyw biznesowych z reguły zmieniała się na bardziej pozytywną.
Należy oczywiście pamiętać, że z inwestycjami wiąże się ryzyko. Korekty i bessy na rynkach akcji będą się zdarzać, stąd ważny jest odpowiednio długi horyzont inwestycyjny.

powrót
Widok zawartości stron

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz