Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Połączenie subfunduszy Allianz TFI

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd TFI Allianz Polska S.A. podjął decyzję o połączeniu dwóch subfunduszy: Allianz Europe Equity Growth Select i Allianz Małych Spółek Europejskich, wydzielonych w ramach Allianz Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W wyniku połączenia subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select (subfundusz przejmujący) przejmie aktywa subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich (subfunduszu przejmowanego).
Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 kwietnia 2021 r. (nr DFF.4020.1.47.2020.BG), a jego zakończenie planowane jest 28 maja 2021 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy procesu połączenia:

  • 20 maja 2021 r. - subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa. Otrzymanie przez agenta transferowego zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego może nastąpić najpóźniej w dniu 19 maja 2021 r. (z upływem tego dnia).
  • 28 maja 2021 r. - Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego Uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 27 maja 2021 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 27 maja 2021 r.

Ważne informacje:

  • Po dokonaniu przeliczenia Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przydziału jednostek uczestnictwa Allianz Europe Equity Growth Select.
  • Przydział jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego będzie dokonany bez pobrania opłaty za nabycie.
  • Po połączeniu subfunduszy zamknięciu ulegnie rachunek bankowy Allianz Małych Spółek Europejskich. Od tej chwili aktualny do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będzie wyłącznie rachunek bankowy Allianz Europe Equity Growth Select: 33 1240 6292 1111 0010 6823 2390.

Po zakończeniu procesu w ofercie pozostanie tylko Allianz Europe Equity Growth Select i obowiązywać będzie jego polityka inwestycyjna.

Zarówno Allianz Małych Spółek Europejskich, jak i Allianz Europe Equity Growth Select są funduszami akcji europejskich rynków rozwiniętych. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich inwestuje głównie w sektor spółek o małej kapitalizacji, podczas gdy Allianz Europe Equity Growth Select poszukuje okazji inwestycyjnych przede wszystkim w sektorze dużych spółek. Poziom ryzyka obu subfunduszy jest taki sam - wskaźnik zysku i ryzyka wynosi 6 (w 7- stopniowej skali).

Połączenie subfunduszy nie spowoduje wzrostu opłat ani kosztów dla Uczestników - opłata za zarządzanie w obu subfunduszach wynosi 2,5% w skali roku.

Poniżej przedstawiamy krótki opis polityki inwestycyjnej subfunduszu przejmującego oraz jego historyczne wyniki.

Allianz Europe Equity Growth Select – polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w tytuły luksemburskiego subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select zarządzanego przez Allianz Global Investors - globalną spółkę z grupy Allianz wyspecjalizowaną w zarządzaniu aktywami. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje i inne papiery udziałowe spółek o dużym potencjale wzrostu i minimalnej kapitalizacji rynkowej 5 mld euro, mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii.

Stopy zwrotu na 31.03.2021 r.

  1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 3 lata
Allianz Europe Equity Growth Select
(Allianz SFIO)
4,8% 7,1% 15,7% 45,4% 42,2%

 

Fundusz Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszu może
charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji
dużej zmienności cen na rynku akcji. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie
Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty
przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa
przez Allianz SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz SFIO zawierający wymagane prawem
informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na
stronie www.allianz.pl/tfi, oraz w Towarzystwie.

Szczegółowe informacje o Allianz Europe Equity Growth Select oraz innych funduszach z oferty TFI Allianz Polska S.A. znajdą Państwo na stronie internetowej Towarzystwa www.allianz.pl/tfi.

Mamy nadzieję, że zaproponowana zmiana w ofercie, mająca na celu jej uproszczenie, spotka się z Państwa przychylnością i zdecydują się Państwo na kontynuowanie swojej inwestycji.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Dystrybutora, za pośrednictwem którego dokonali Państwo nabycia jednostek uczestnictwa lub z konsultantami Infolinii dla Uczestników Funduszy Allianz pod nr telefonu: (22) 541 79 79 (od pn.-pt. w godzinach 9:00-17:00).

Autor: Anna Bąkała Członek Zarządu, TFI Allianz Polska S.A
powrót
Widok zawartości stron

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz