Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Rozmowy o inwestowaniu UNIQA TFI. Nowa strategia ESG

Na pytania o strategię ESG i zachowanie nowego subfunduszu UNIQA TFI inwestującego w akcje spółek spełniających kryteria ESG odpowiada Sebastian Liński, który jest odpowiedzialny za zarządzanie UNIQA Akcji Europejskich ESG.

Łukasz Bugaj: Od października zeszłego roku mamy nową strategię w ofercie. Chodzi o subfundusz UNIQA Akcji Europejskich ESG. Na wstępie może warto wyjaśnić, co to dokładnie jest ESG?

Sebastian Liński: ESG to skrót od słów Environment (środowisko), Social (społeczeństwo) i Governance (ład korporacyjny). W uproszczeniu chodzi o spółki, których działalność i model biznesowy spełniają kryteria zawarte w trzech powyższych słowach. Będą to więc spółki, które charakteryzują się: 1. Oferowaniem produktów lub usług, które przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturalnego, jego ochroną, wypieraniem brudnych źródeł energii, eliminacją zanieczyszczeń, czy emisji CO2. 2. Działalnością wpływającą pozytywnie na społeczeństwo, czyli ratującą życie i zdrowie ludzi bądź poprawiającą jakość i długość życia. 3. Wysokiej jakości Corporate Governance, a więc szeroko rozumiana przejrzystość prowadzenia biznesu, podejmowania decyzji i polityki zatrudnienia.

Ł.B.: Przechodząc do samego subfunduszu, powiedz proszę jaka jest jego polityka inwestycyjna?

S.L.: Polityka inwestycyjna funduszu polega na identyfikowaniu atrakcyjnych inwestycyjnie spółek, które jednocześnie spełniają wymienione wyżej kryteria ESG. Istotne jest tutaj podkreślenie faktu, że atrakcyjność inwestycyjna jest pierwszym sitem, przez które spółka musi przejść, aby zostać włączona do portfela. Innymi słowy, w portfelu nie znajdą się spółki, które nie są ciekawą okazją inwestycyjną, tylko dlatego, że osiągają wysokie wyniki ESG. Muszą one przede wszystkim oferować obiecujący potencjał zysków. Sama filozofia funduszu jest zbliżona do filozofii funduszu Selective Equity. Jest to więc fundusz skoncentrowany, niebenchmarkowy, który inwestuje na obszarze szeroko rozumianej Europy Zachodniej – od Portugalii po Finlandię. Ze względu na swój charakter jest to fundusz o podwyższonej zmienności, a więc przeznaczony dla osób, które akceptują duże wahania wyceny jednostki i mają długi horyzont inwestycyjny.

Ł.B.: Może powiesz nieco więcej o tym, czym konkretnie kierujesz się przy doborze spółek do portfela. W skrócie, jakie kryteria są kluczowe i jak są one rozumiane?

S.L.: Kluczowy jest oczywiście wspomniany wyżej wymóg, aby spółki spełniały kryteria ESG. Ponadto muszą być one atrakcyjnie wycenione lub oferować istotny potencjał wzrostowy. Charakter funduszu jest mocno wzrostowy, czyli jest przeważony w spółki typu wzrostowego. Wynika to z faktu, że spółki ESG zazwyczaj inwestują w przyszłość, a ich biznesy są w sektorach, które dopiero raczkują lub się rozwijają. Oznacza to, że w dużej części skład portfela stanowić będą akcje spółek wysoko wycenionych oraz o istotnych dynamikach wzrostu. Czasami znajdą się w nim także spółki, które obecnie nie są rentowne, ale osiągną rentowność w najbliższej przyszłości. War to wspomnieć, że najważniejszym kryterium ESG przy doborze spółek, jest G, a więc spółki, które są transparentne i nie można im nic zarzucić odnośnie do ich uczciwości. Na drugim miejscu jest kryterium E, czyli spółki zajmujące się szeroko rozumianą zieloną energią i transformacją energetyczną. Na trzecim miejscu będzie litera S. Taki układ powoduje, że fundusz jest istotnie przeważony w tak zwanych spółkach „zielonych”.

Ł.B.: W ostatnim kwartale zeszłego roku wyniki subunduszu były bardzo dobre, ale w tym roku już nie prezentują się tak okazale. Powiedz proszę co się stało i jakie są szanse na poprawę?

S.L.: Poprzedni rok był rokiem boomu na rynku energii odnawialnej. Sp tego segmentu odnotowały znaczne, nawet kilkuset procentowe w Wszystko to działo się na fali optymizmu wobec tego typu bizne oczekiwania, że szybko będą one wypierać tak zwaną „brudną ene uzyskiwać znaczne udziały w rynku. W tym roku okazało się, że optymiz trochę na wyrost, cena ropy mocno wzrosła ze względu na zwiększony po inwestorzy zaczęli rotować z „czystej” do „brudnej” energii, widząc, że po o jej śmierci były przedwczesne. Ponadto miała miejsce wzmacniana wz oprocentowania obligacji rotacja z segmenta „growth” do segmentu „va jak wyżej wspomniałem, spółki w portfelu funduszu ESG to przede wsz spółki wzrostowe. Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do słabszego zachowania s rozumianego segmentu spółek ESG, był rebalancing indeksu S&P Global Energy, który jest benchmarkiem dla wielu funduszy typu ESG. Jego skład znacznej zmianie. Został rozszerzony z 30 do 100 spółek, co wywarło silną podażową na największe spółki tego typu, obniżyło ich wyceny i w konsek pociągnęło za sobą cały segment. Ze względu na mocne rozdrob pozytywny efekt popytowy na mniejszych spółkach, które do indeksu z włączone, nie był tak silny, jak negatywny efekt podażowy, który był m skoncentrowany. Obecnie kluczowe dla wyników funduszu są poprawa sentymentu wobec wzrostowych oraz spółek zajmujących się zieloną energią, która ma zre ostatnim czasie miejsce.

Sprawdź fundusze UNIQA w bossafund.pl »

Autor: Łukasz Bugaj, CFA, Sebastian Liński zarządzający funduszami w UNIQA TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz