Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz rynkowy Quercus TFI - Lipiec 2021

Rynki finansowe na świecie


Sentyment inwestorów jest nierozerwalnie związany za zmianami cen na rynkach finansowych. Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem silnego zachowania amerykańskich czempionów technologicznych, które istotnie wyróżniły się na tle pozostałych sektorów. Imponujące umocnienie zanotowały również obligacje skarbowe – rentowności amerykańskich 10-latek zeszły w okolice 1,2%, podczas gdy niemieckie papiery się zbliżają się do poziomu -0,5%. Nie trzeba było długo czekać na rewizje prognoz ze strony ekonomistów, którzy w obawie o ponowne zamknięcia gospodarek zaczęli przycinać szacunki PKB w krajach rozwiniętych. Pogląd, że szczyt wzrostu mamy już za sobą, a w kolejnych kwartałach wrócimy do przeciętnych danych, powoli staje się dominującą narracją.

Wyniki Microsoftu, Facebooka i Google’a po raz kolejny dobitnie pokazały, że wielkie monopole technologiczne są sobie w stanie poradzić w każdych warunkach gospodarczych. Niezależnie od tego, czy jesteśmy akurat w fazie odbicia gospodarczego, czy recesji, oferują one solidną, dwucyfrową dynamikę wzrostu wyników. Ceną za taki komfort są relatywnie wysokie wskaźniki wyceny, które jednak w dobie niskich stóp procentowych nie są szczególnie rażące. Szczególnie łatwo uzasadnić je w momentach rosnącego sceptycyzmu inwestorów, wywołanego np. obawą o rozwój wirusa, wygasającym impulsem fiskalnym, czy wiarą w tymczasowy charakter wzrostu i inflacji. Przegranymi w takim scenariuszu są bardziej cykliczne segmenty, zarówno w ujęciu regionalnym (Stany Zjednoczone vs reszta świata), jak i sektorowym (technologia konsumencka vs sektor bankowy, surowcowy i paliwowy). Rekordowym wynikom często przypina się łatkę tymczasowych, a gigantyczne dywidendy i skupy akcji własnych schodzą na dalszy plan. Owszem, spółki takie jak BP czy ArcelorMittal są zazwyczaj notowane z istotnym dyskontem do średniej rynkowej, nie wspominając już o modnych sektorach. Podobnie jest w przypadku krajów – DAX, FTSE 100 czy Nikkei mają co do zasady niższe mnożniki wyceny, niż amerykański S&P 500. W ostatnich miesiącach, te różnice stały się jednak znacznie bardziej wyraźne. Przesunięcie sentymentu w kierunku większego optymizmu mogłoby błyskawicznie je zmniejszyć – podobnie, jak miało to miejsce na przełomie lat 2020 i 2021.

Polska – makroekonomia i rynek dłużny


Publikowane w lipcu dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki potwierdziły powrót do normalności po okresie oddziaływania nałożonych restrykcji związanych z pandemią. Wg ostatnich dostępnych danych, produkcja przemysłowa wzrosła o 18,4% r/r, wobec odczytu 29,8% miesiąc wcześniej. Przy neutralnym wpływie liczby dni roboczych ożywienie w produkcji było dosyć szerokie, a wzrost w ujęciu r/r dotyczył 32 z 34 działów. Liderami wzrostu były branże z dużą ekspozycją eksportową. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 8,6% r/r. Patrząc na strukturę sprzedaży można zauważyć dynamiczne wzrosty w przypadku odzieży (+22,3% r/r) oraz farmaceutyków i kosmetyków (+17,5% r/r), co odzwierciedla optymizm konsumentów. Na rynku pracy stopa bezrobocia obniżyła się do poziomu 5,9%, wobec 6,1% odnotowanych poprzednio. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 9,8% r/r, potwierdzając po raz koleiny rosnącą presję płacową. Z danych inflacyjnych wstępny szacunek (GUS) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zaskoczył po wyższej stronie, osiągając dynamikę na poziomie 5,0% r/r wobec 4,4% poprzednio. Był to wynik najwyższych od 20 lat. Mamy do czynienia z trzema motorami wzrostu inflacji: żywność, paliwa i nośniki energii. Wg ostatniej projekcji makroekonomicznej NBP, centralna ścieżka inflacji CPI zakłada wzrost cen o 4,1% w 2021 r., 3,3% w 2022 r. oraz 3,4% w 2023 r. Z kolei odnośnie wzrostu gospodarczego, zakłada wzrost PKB w 2021 r. o 5,0%, w 2022 r., o 5,4%, a w 2023 r. wzrost o 5,3%.

W polityce pieniężnej RPP kontynuowała zmianę retoryki w kierunku mniej gołębim, ale polska polityka pieniężna pozostała nadal najłagodniejsza w naszym regionie. Prezes NBP A. Glapiński sprecyzował trzy warunki, które powinny skłonić NBP do zastanowienia się nad normalizacją polityki, tj.: epidemia Covid-19 nie zagrażająca wzrostowi, inflacja napędzana przez czynniki popytowe oraz prognozy wskazujące na utrzymywanie się inflacji powyżej 3,5%. Z kolei według komunikatu NBP, w czerwcu za podwyższeniem stopy referencyjnej o 15 pb głosowali trzej członkowie RPP: E. Gatnar, Ł. Hardt i K. Zubelewicz.

Notowania polskich obligacji skarbowych w segmencie dłuższych zapadalności zyskały na wartości w ujęciu m/m, podążając za notowaniami z rynków bazowych. Ministerstwo Finansów ma już około 80% sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na rok bieżący, co pozwala ograniczyć podaż obligacji w miesiącach letnich. Dochodowości papierów skarbowych wynosiły odpowiednio: (OK0423) 0,34% wobec 0,30% na koniec czerwca, (DS0726) 1,06% wobec 1,26% oraz (DS1030) 1,59% wobec 1,63%. Złoty nieznacznie stracił na wartości do dolara amerykańskiego. Kursy wynosiły odpowiednio: EUR/PLN 4,57 vs 4,52 i USD/PLN 3,85 vs 3,81

Polska – rynek akcji


W lipcu mieliśmy do czynienia z konsolidacją na polskim rynku akcji. Indeks WIG w tym czasie oscylował w okolicy swojego rekordu wszech czasów, co raczej należałoby uznać za potwierdzenie siły trwającego trendu wzrostowego. Główny indeks GPW zyskał w br. 18,6%. Z blue chips od początku roku najlepiej zachowywały się LPP (+73%) i banki (Pekao +54%). Na drugim biegunie znalazły się spółki technologiczne (CD Projekt -31% i Allegro -22%). Podobnie w lipcu konsolidowały się mniejsze spółki. Na szerokim rynku od początku br. ponad 100 z nich podrożało już o 61% (!) i więcej, a sWIG80 zyskał 28,4%, pozytywnie wyróżniając się na tle indeksów giełdowych na całym świecie. Z najlepiej zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Serinus (+271%), Mabion (+203%), Asbis (+191%) czy sektor budowlany, na czele z Erbudem (+215%). Weszliśmy obecnie w sezon wynikowy polskich spółek. Dotychczas w II kwartale wyniki większości z nich okazały się być powyżej oczekiwań analityków, co jest fundamentalnie dobrym prognostykiem na kolejne miesiące dla krajowej GPW. Zarówno sektor bankowy, konsumencki oraz paliwowy zaskoczyły in plus. Wiele mniejszych spółek utrzymuje ponad 10% dynamikę poprawy wyników rok do roku, co potwierdza siłę odbicia gospodarczego. W czerwcu zrealizował się nasz optymistyczny wariant prognozy na rok 2021: nowy rekord wszech czasów na WIG. Mimo tego wyceny wielu spółek na GPW są niskie lub neutralne, nastroje inwestorów nie są jeszcze w strefie euforii. W najbliższych miesiącach nie można wykluczyć większej zmienności na rynkach. Korekty można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory.

Zobacz fundusze Quercus TFI w bossafund.pl »

powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz