Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny - Lipiec 2021

W lipcu mieliśmy do czynienia z konsolidacją na polskim rynku akcji. Indeks WIG w tym czasie oscylował w okolicy swojego rekordu wszech czasów, co raczej należałoby uznać za potwierdzenie siły trwającego trendu wzrostowego (wykres poniżej). Stopa zwrotu z Funduszu w lipcu 2021 r. wyniosła +0,2%, a od początku 2021 r. wyniosła +12,6% (indeks WIG w tym samym okresie wzrósł o 18,6% - podkreślamy, iż indeks WIG nie jest benchmarkiem Funduszu). Był to już dziewiąty miesiąc z rzędu Funduszu z dodatnią stopą zwrotu. Stopa zwrotu Funduszu za okres ostatnich 12 miesięcy to +15,5%. Wyniki Funduszu oceniamy jako bardzo solidne. Stopa zwrotu Funduszu od początku 2021 r. w dalszym ciągu jest wyższa od wszystkich funduszy mieszanych stabilnego wzrostu inwestujących na rynku polskim (zgodnie z danymi Analizy.pl).

W lipcu cały czas utrzymywaliśmy podwyższone zaangażowanie w akcje. Jest ono w dalszym ciągu zbliżone do 45-50% aktywów Funduszu (maksymalny możliwy udział to 50%). W lipcu kontynuowaliśmy zwiększanie zaangażowania w akcjach największych spółek z WIG20 i jednocześnie realizowaliśmy zyski na wybranych inwestycjach wśród mniejszych i średnich spółek. Obecnie spółki z WIG20 stanowią około 35% portfela akcyjnego Funduszu, a spółki mniejsze i średnie około 65%.

W części obligacyjnej skorzystaliśmy w lipcu z odbicia cen krajowych obligacji i zrealizowaliśmy zyski na udanej inwestycji w 10-letnie obligacje Skarbu Państwa. Środki pozyskane z tej sprzedaży będziemy starali się zainwestować w najbliższym czasie w nowe emisje obligacji korporacyjnych.

Warto podkreślić, iż cały czas rosną aktywa Funduszu. Na koniec lipca 2021 r. wartość aktywów wynosiła około 133 mln PLN (w porównaniu do około 60 mln PLN na koniec 2020 r.). Taka wielkość aktywów daje w dalszym ciągu dużą elastyczność w zarządzaniu.

Wyceny dużej części spółek pozostają niezmiennie na niskich poziomach, często ciągle na poziomie wskaźnika cena/zysk poniżej 10 i cena/wartość księgowa w okolicach 1,0-1,2

W najbliższych miesiącach nie można wykluczyć większej zmienności na rynkach. Korekty można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory. W dalszym ciągu utrzymujemy podwyższone zaangażowanie w akcje w Funduszu, natomiast zakładamy możliwość jego redukcji w ciągu najbliższych kilku miesięcy w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej.

Autor: Bartłomiej Cendecki, CFA Zarządzający QUERCUS Stabilny
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz