Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny Uniqa TFI - Sierpień 2021

Polska

 • Najwyższy wzrost PKB w historii – w II kw. PKB wzrosło aż o 11,1% rdr i powróciło do poziomu przedpandemicznego; był to najwyższy wzrost odkąd GUS zaczął w 1995 r. publikować tego rodzaju dane.
 • Początek III kw. trochę słabszy dla gospodarki – opublikowane przez GUS dane odnośnie produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za lipiec wypadły gorzej od oczekiwań i sygnalizowały możliwe schłodzenie tempa wzrostu krajowej gospodarki.
 • Inflacja w Polsce najwyższa od dwóch dekad – wg wstępnego szacunku GUS inflacja CPI w sierpniu wyniosła aż 5,4% rdr; wg ekonomistów wzrost cen o ponad 5% może się utrzymać do końca roku.
 • Podwyżka stóp coraz bliżej? – wysokie tempo wzrostu cen skłania niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej do coraz odważniejszych deklaracji odnośnie podwyżek stóp procentowych.
 • Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 r. – wg Ministerstwa Finansów wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 4,6%; w budżecie nie została uwzględniona reforma OFE, a deficyt ma wynieść 30 mld zł.
 • Rating Polski bez zmian – agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.
 • Kryzys na granicy z Białorusią – początkowo widoczny na granicy Białorusi z krajami bałtyckimi kryzys związany jest z nielegalnym przekraczaniem granicy dotknął także Polski.
 • Inwestorzy preferują fundusze akcyjne i mieszane – wg raportu IZFiA w lipcu inwestorzy nadal najchętniej kupowali produkty akcyjne i mieszane, a z funduszy dłużnych ponownie wypłacano środki.
 • Nowy rekord wszech czasów na GPW – indeks WIG wzrósł w sierpniu o blisko 5% i ustanowił nowy historyczny rekord przekraczając poziom 70 000 pkt.

Świat

 • Obawy o negatywny wpływ koronawirusa na wzrost gospodarczy utrzymują się – niepokoją dane z Chin, które przechodzą najmocniejsze uderzenie pandemii koronawirusa od początku 2020 r.; tamtejszy indeks PMI dla sektora usług spadł w sierpniu aż o 5,8 pkt do 47,5 pkt.
 • 70% dorosłych mieszkańców UE zostało już w pełni zaszczepionych – Komisja Europejska podała, że w sumie ponad 256 mln dorosłych w UE otrzymało obie dawki szczepionki.
 • Spada skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19 – taki wynik wykazało badanie ponad 1 mln Brytyjczyków; brytyjscy specjaliści zapewniają jednak, że szczepienia nadal są najlepszą ochroną przed SARS-CoV-2.
 • Niepokojące wiadomości z Izraela – przy jednym z najwyższych poziomów wyszczepienia ludności Izrael znajduje się w grupie państw o najwyższej na świecie liczbie (w odniesieniu do populacji) nowych infekcji.
 • Inflacja w wielu krajach wciąż zaskakuje szybkim tempem wzrostu – wg szacunku Eurostatu ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły w sierpniu o 3%, czyli najwięcej od dekady.
 • Szef amerykańskiego banku centralnego sygnalizuje ograniczenie skupu aktywów w bieżącym roku – J. Powell na wirtualnej konferencji w Jackson Hole podkreślił dodatkowo, że to nie oznacza szybkich podwyżek stóp, a wysoka inflacja ma charakter przejściowy.
 • Wybrane banki centralne kontynuują podwyżki stóp procentowych – w sierpniu na Węgrzech oraz w Brazylii i Czechach podniesiono stopy procentowe.
 • Amerykańskie wojska wycofały się z Afganistanu – popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł; afgańscy talibowie wkroczyli do Kabulu i przejęli kontrolę nad krajem.
 • Rynki akcji kontynuują wzrosty – w sierpniu główne zachodnie indeksy zyskały na wartości i wyznaczyły nowe historyczne maksima; o pokaźne 5% spadła cena baryłki ropy naftowej.

 

Sierpień był kolejnym udanym miesiącem dla zdecydowanej większości ryzykownych aktywów. Sygnalizowały to nowe historyczne rekordy wyznaczone przez indeksy giełdowe w USA, Europie Zachodniej, ale także w Polsce. Słabiej na tym tle wypadły aktywa o defensywnym charakterze, czyli przede wszystkim instrumenty dłużne. Obligacjom z pewnością nie pomaga środowisko nadal podwyższającej się inflacji, co nieubłaganie przekłada się na trwającą dyskusję odnośnie potencjalnych bądź już rozpoczętych podwyżek stóp procentowych.

W sferze makroekonomicznej ważnym tematem sierpnia była dyskusja odnośnie wpływu wciąż rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 na tempo wzrostu gospodarczego. Nie brakowało niepokojących sygnałów spowolnienia, przykładowo w Chinach, gdzie wprowadzono masowe testowanie oraz ograniczenia w podróżowaniu. Z kolei w USA obawy o wariant delta koronawirusa zachwiały na koniec wakacji nastrojami amerykańskich konsumentów, co obrazował sierpniowy spadek indeksu Conference Board do półrocznego minimum. Z drugiej jednak strony giełdowe spółki z indeksu S&P500 raportowały wysoki wzrost zysków w II kw., a prognozy na kolejne dwa kwartały 2021 r. pozostawały optymistyczne. W konsekwencji rynek akcji spokojnie reagował na wydawać by się mogło niepokojące informacje.

W przypadku funduszy UNIQA TFI sierpień zaliczyć można do bardzo udanych dla wszystkich rozwiązań z ryzykownym komponentem. Jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy akcji oraz mieszanych na wartości zyskały. Z kolei w spektrum funduszy dłużnych na plus zapisało się rozwiązanie UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych. Zarządzający tym funduszem utrzymuje zaangażowanie na rynku obligacji wysokodochodowych, które w obecnym środowisku radzą sobie najlepiej. Kosmetycznie na wartości zyskała także jednostka uczestnictwa najbezpieczniejszego rozwiązania w ofercie, czyli UNIQA Ostrożnego Inwestowania. W przypadku trzech pozostałych funduszy dłużnych negatywne środowisko dla defensywnych instrumentów przełożyło się na spadek jednostek uczestnictwa.

W sierpniu wciąż bardzo dobrze radziły sobie fundusze akcji polskich, co było pokłosiem dobrego zachowania polskiego rynku, szczególnie w przypadku dużych oraz średnich spółek. Pozytywnie zabłysnął także fundusz UNIQA Akcji Europejskich ESG. Poprawił się bowiem klimat inwestycyjny wokół spółek ESG, co przełożyło się na wyraźne odreagowanie ceny jednostki funduszu skupionego na tego typu spółkach. Zyskał także fundusz UNIQA Akcji Rynków Wschodzących, po tym jak rynek chiński złapał wyraźny oddech po wcześniejszych zniżkach.

Sprawdź fundusze UNIQA w bossafund.pl »

Autor: Łukasz Bugaj, CFA Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz