Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny UNIQA TFI - Wrzesień 2021

Polska

 

 • Brak nowy restrykcji mimo rozwoju IV fali zakażeń – minister zdrowia poinformował, że na razie nie ma potrzeby zwiększania obostrzeń, gdyż szacowany wzrost zakażeń nie stwarza zagrożenia dla działania służby zdrowia.
 • Powoli materializuje się ryzyko spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego – wskaźnik PMI dla krajowego przemysłu spadł we wrześniu do 53,4 pkt; to już trzeci z rzędu spadek tego wskaźnika, co wskazuje na schłodzenie koniunktury w sektorze.
 • Inflacja nadal wzrasta – wg wstępnego szacunku GUS inflacja CPI we wrześniu wyniosła 5,8% rdr; prognozy ekonomistów wskazują, że to nie koniec wzrostu tego wskaźnika, który zapewne przekroczy poziom 6%.
 • Prezes NBP ocenił, że wycofanie się z luźnej polityki monetarnej byłoby działaniem przedwczesnym – w pierwszej od marca 2020 r. konferencji prasowej ze stacjonarnym udziałem mediów Adam Glapiński powiedział, że NBP nie dopuści do utrwalenia wysokiej inflacji, ale jest jeszcze za wcześnie na wycofanie się z luźnej polityki pieniężnej.
 • Sąd Najwyższy nie wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych – zamiast wydania oczekiwanej uchwały, Izba Cywilna skierowała do TSUE pytania o tryb powoływania sędziów.
 • Reforma OFE czeka na ustawy podatkowe w ramach Polskiego Ładu – minister finansów powiedział, że reforma będzie skalibrowana do nowych ustaw podatkowych.
 • Rośnie liczba Polaków oszczędzających w PPK – wiceprezes PFR poinformował, że liczba uczestników PPK przekroczyła 2,35 mln, a kwota zgromadzona w aktywach 6,3 mld zł.
 • Słabszy złoty – we wrześniu główne waluty umocniły się względem złotego; najbardziej dolar amerykański, który zyskał blisko 4%.
 • Nowy rekord wszech czasów w segmencie najmniejszych spółek – główny warszawski indeks we wrześniu zanotował korektę po udanym sierpniu; wzrosły jednak indeksy małych i średnich spółek; indeks sWIG80 wyznaczył w trakcie miesiąca nowe historyczne maksimum.

Świat

 

 • Kłopoty jednego z największych deweloperów na świecie – ryzyko upadku chińskiego China Evergrande Group pogorszyło nastroje na rynkach finansowych.
 • Opóźnienia i niedobory hamują globalny wzrost gospodarczy – przykładowo w Europie wg Markit Economics problemy z dostawami są zgłaszane w tempie nienotowanym od prawie ćwierć wieku.
 • Inflacja na świecie utrzymuje się na podwyższonym poziomie – nawet w strefie euro, która wcześniej zmagała się z uporczywie niską inflacją, we wrześniu zanotowano jej wzrost do najwyższego poziomu od 13 lat.
 • Główne banki centralne sygnalizują zaostrzanie polityki pieniężnej – Europejski Bank Centralny umiarkowanie ograniczy nadzwyczajny program skupu aktywów; z kolei prezes Fedu powiedział, że redukcja skupu aktywów w USA może zacząć się w listopadzie i skończyć w połowie 2022 r.
 • W wybranych krajach rosną stopy procentowe – w Czechach główna stopa wzrosła aż o 0,75 pkt. proc. do 1,5%; koszt pieniądza zwiększył się także na Węgrzech i w Norwegii.
 • Pierwsza rozmowa nowego prezydenta USA z prezydentem Chin – przywódcy dyskutowali o konieczności uniknięcia konfliktu między dwiema największymi gospodarkami świata.
 • Niejednoznaczne wyniki wyborów w Niemczech – najwięcej głosów zdobyła socjaldemokratyczna SPD, ale chadecy także mogą przewodzić nowej koalicji rządzącej.
 • Problemy z zaopatrzeniem w Wielkiej Brytanii – brak kierowców cystern spowodował problemy z dostępnością paliwa na stacjach benzynowych.
 • Ceny surowców energetycznych wyraźnie rosną – baryłka ropy naftowej zdrożała we wrześniu aż o 9,3%; dynamicznie rosną także ceny gazu i węgla.
 • Korekta na rynkach akcji – we wrześniu główne zachodnie indeksy przerwały wcześniejszą wielomiesięczną wzrostową serię i zauważalnie straciły na wartości; spadkom oparł się parkiet w Szanghaju, którego główny indeks wzrósł o 0,7%.

Komentarz

Wrzesień stał pod znakiem korekty wcześniejszych wzrostów. W przypadku amerykańskiego indeksu S&P500 przerwana została długa siedmiomiesięczna seria wzrostowa. Spadki były dość powszechne, choć w skali całego miesiąca potrafiły się jej oprzeć krajowe małe i średnie spółki oraz akcje chińskie. Liderem zwyżek w minionym miesiącu były jednak surowce energetyczne, co dobrze obrazuje niemalże 10-procentowy wzrost ceny baryłki ropy naftowej. W spektrum surowcowym gorzej radziło sobie złoto. Uncja tego kruszcu straciła na wartości 3,1%.

Gorsze nastroje na parkietach podyktowane były kilkoma czynnikami. Klimat inwestycyjny z pewnością popsuły problemy dużego chińskiego dewelopera, którego możliwy upadek przyrównywano nawet do bankructwa Lehman Brothers, także z września, ale 2008 roku. Innym czynnikiem była zaostrzająca się retoryka banków centralnych w kontekście utrzymującej się wysokiej inflacji oraz postępującego odbicia gospodarczego. Dynamika poprawy koniunktury zaczęła jednak słabnąć, a światowa gospodarka napotyka problemy po stronie podażowej, co nie pomagało wycenom ryzykownych aktywów. Z kolei podwyższona inflacja i perspektywa zaostrzania polityki monetarnej negatywnie oddziaływały na wyceny obligacji. Sumarycznie pod presją znalazły się więc aktywa agresywne oraz defensywne, a wzrosty były dość wybiórcze w swym charakterze.

Gorsze nastroje na większości rynków przełożyły się na spadki cen jednostek niemalże wszystkich subfunduszy. Jedynym wyjątkiem był UNIQA Akcji Małych i Średnich spółek, którego cena jednostki zyskała na wartości w ślad za wzrostami w krajowym segmencie małych i średnich spółek. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to rozwiązanie koncentruje się na średnich podmiotach z krajowego parkietu i zachowało się w sposób zbliżony do indeksu mWIG40.

Najsłabiej we wrześniu zaprezentowały się skoncentrowane rozwiązania, czyli UNIQA Selective Equity oraz UNIQA Akcji Europejskich ESG. Te subfundusze inwestują głównie w obszarze spółek wzrostowych, a ten segment rynku znalazł się pod zwiększoną presją, co dobrze obrazuje wyraźny spadek indeksu Nasdaq. Relatywnie lepiej w tym środowisku poradził sobie rynek polski. Indeks WIG spadł o niecały 1%. Z drugiej jednak strony w segmencie dłużnym krajowe obligacje skarbowe pokazy się od gorszej strony, co wpłynęło na wynik UNIQA Obligacji. Indeks krajowych obligacji stracił we wrześniu aż 1,1%, czyli więcej od akcji. Można powiedzieć, że na krajowym podwórku jednym z tematów przewodnich jest wciąż podwyższający się poziom inflacji, który uporczywie zmierza w kierunku 6%, a nawet więcej.

powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz