Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny UNIQA TFI - Październik 2021

Polska

 

 • Rozpoczął się cykl podwyżek stóp procentowych – w październiku Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła podwyżką stóp procentowych o 0,4 pkt. proc.; na początku listopada główna stopa wzrosła po raz kolejny, tym razem aż o 0,75 pkt. proc.; ekonomiści wskazują, że następna podwyżka możliwa jest w grudniu, a docelowo stopa może sięgnąć 2,5% względem 1,5% przed pandemią.
 • Inflacja na poziomie 8% bardzo możliwa jeszcze w tym roku – tak pokazują prognozy resortu finansów; nie wskazują one, aby bariera na poziomie 10% została przekroczona; wg wstępnego szacunku GUS, inflacja w październiku wyniosła 6,8%.
 • Wzrost gospodarczy postępuje, choć jest ograniczany czynnikami zewnętrznymi – październikowy odczyt PMI potwierdza ekspansję sektora przemysłowego; hamują ją rosnące ceny i braki materiałów.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego odsunie w czasie wypłatę środków z Funduszu Odbudowy – na takie konsekwencje orzeczenia o niezgodności niektórych przepisów UE z krajową konstytucją i podkreślenia prymatu konstytucji nad prawem unijnym wskazują analitycy Moody's i S&P Global Ratings.
 • W I połowie 2021 r. liczba ludności Polski spadła o 102,8 tys. osób do 38,162 mln – dane podał GUS.
 • Usługa Amazon Prime dostępna w Polsce – Amazon wprowadził bardzo korzystną ofertę i tym samym zwiększył konkurencję na rynku e-commerce w Polsce.
 • Słabość krajowych obligacji skarbowych – w październiku kontynuowany był wyraźny wzrost oprocentowania krajowych obligacji skarbowych, czyli spadały ich ceny; rentowność obligacji 10-letnich powróciła do poziomów sprzed pandemii koronawirusa i znalazła się na najwyższym poziomie od ponad 2 lat.
 • Nowy rekord wszech czasów w segmencie średnich spółek – październik był udany dla krajowych akcji; najsilniej wzrósł indeks spółek średnich, czyli mWIG40; z początkiem listopada pokonał on poprzedni rekord notowań z czerwca 2007 r.

Świat

 

 • Amerykański bank centralny powoli zacieśnia politykę pieniężną – od listopada rozpocznie się stopniowe ograniczenie tempa skupu aktywów o 15 mld USD miesięcznie; stopy procentowe pozostają bez zmian; czas na podniesienie stóp będzie zależał od rozwoju aktywności gospodarki.
 • Inflacja na świecie nie odpuszcza – w październiku w strefie euro ceny konsumpcyjne wzrosły aż o 4,1% w ujęciu rdr, czyli o 0,7 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej; w USA we wrześniu inflacja kolejny miesiąc utrzymała się ponad poziomem 5% rdr.
 • Problemy podażowe utrzymują się w globalnej gospodarce – wskaźniki PMI wskazują, że ważnymi hamulcowymi globalnej gospodarki są problemy z dostawami i nowe fale Covid-19.
 • Produkcja przemysłowa w USA rozczarowała – produkcja przemysłowa w USA we wrześniu spadła o 1,3% mdm wobec oczekiwań wzrostu o 0,2 proc. mdm; to największy spadek od początku pandemii na wiosnę 2020 r.; produkcji ciążą problemy z łańcuchem dostaw.
 • Gospodarka Chin zwalnia – PKB Chin wzrósł w III kw. 2021 r. o 4,9% rdr; analitycy spodziewali się wzrostu o 5,0%, po wzroście w II kw. 7,9%; wg ekonomistów perspektywy wzrostu PKB Chin pozostają niepewne z powodu niedoborów energii i problemów sektora nieruchomości.
 • Amerykański pakiet infrastrukturalny nabiera kształtów – prezydent Biden przedstawił zarys projektu inwestycji rzędu 1,8 mld dolarów oraz reform i innowacji, dotyczących m.in. świadczeń socjalnych, edukacji, klimatu i systemu podatkowego.
 • Turecka lira rekordowo słaba – pomimo rosnącej inflacji, turecki bank centralny obniżył główną stopę procentową; prezydent Recep Tayyip Erdogan nakazał ministerstwu spraw zagranicznych uznanie za persona non grata ambasadorów 10 państw zachodnich, w tym USA, Niemiec i Francji.
 • Udany miesiąc na rynkach – po słabszym wrześniu w październiku na parkiety powróciły wzrosty; najsilniej zyskał indeks Nasdaq; dalej drożała ropa naftowa, której cena przekroczyła 80 dolarów za baryłkę.

Komentarz


Październik przyniósł wyraźną poprawę klimatu inwestycyjnego, ale tylko na rynku akcji. W przypadku obligacji kontynuowane były wcześniej rozpoczęte negatywne trendy. Było to szczególnie widoczne na krajowym rynku obligacji skarbowych, gdzie doszło do nasilenia zniżkowej tendencji w przypadku cen. Była to reakcja na zaskakujące posunięcia Rady Polityki Pieniężnej, która z przytupem rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych. Wzrosty rozpoczęły się wcześniej od oczekiwań i były silniejsze niż się tego spodziewano.

Na krajowym podwórku temat wzrostu stóp procentowych i zwiększającej się inflacji był zresztą przewodnim. Wydaje się, że RPP przestraszyła się możliwości odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, po tym jak raportowana przez GUS inflacja zbliżyła się do 7%. Ponadto prognozy wskazują na jeszcze wyższe odczyty. Coraz trudniej jest ignorować te tendencje i wskazywać na przejściową naturę podwyższonej inflacji. Zresztą banki centralne w regionie także wyraźnie zacieśniają swoją politykę monetarną, a te najważniejsze nie mogą uciec od dyskusji na ten temat.

W tym środowisko krajowy indeks obligacji skarbowych stracił na wartości aż 3,2%. To bardzo dużo jak na relatywnie mało zmienny rynek. Był to największy spadek tego indeksu od początku jego notowań pod koniec 2006 roku. Spadek ten był pokłosiem wyraźnego wzrostu oprocentowania krajowych obligacji skarbowych. W tym środowisku fundusze dłużne musiały przynieść straty z największym poszkodowanym w postaci subfunduszu UNIQA Obligacji. Także zagraniczne fundusze dłużne zakończyły październik stratą, choć była ona mniej dotkliwa niż w przypadku rozwiązań krajowych.

Na tym tle fundusze akcji wypadły zdecydowanie lepiej i wszystkie przyniosły zyski dla ich posiadaczy. Najlepiej zaprezentowały się rozwiązania krajowe oraz te ze sporym udziałem akcji z rynków rozwiniętych, w tym przede wszystkim z USA. Było to pokłosiem wciąż dobrego zachowania GPW oraz Wall Street. Mimo spadku na giełdzie w Szanghaju, jednostka uczestnictwa funduszu akcji rynków wschodzących zyskała na wartości w ślad za dobrym zachowaniem pozostałych giełd. Akcje jako klasa aktywów radziły więc sobie dobrze i pozostają atrakcyjną opcją w zdywersyfikowanym portfelu, którego część dłużna pozostaje pod negatywną presją.

Łukasz Bugaj, CFA
Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej
Doradca Inwestycyjny

Sprawdź fundusze UNIQA w bossafund.pl »

Autor: UNIQA TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz