Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny Ipopema TFI - Październik 2021

RYNEK DŁUGU

• Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe z 0,50% do 1,25%, o 25 punktów bazowych więcej niż zakładał rynek.
• Obrót o 180 stopni w komunikacji Rady. Na listopadowej konferencji prezesa Glapińskiego przeważało jastrzębie podejście do polityki monetarnej. Podkreślił determinację RPP w walce z wysoką inflacją.
• Wypowiedzi członków RPP sugerują dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. Zakładamy 50 punktów bazowych podwyżki na grudniowym posiedzeniu (przy szerokim przedziale scenariuszy 0-100 punktów).
• Naszym zdaniem stopa referencyjna NBP do marca powinna dojść do poziomu 2,50%. Rynek wycenia obecnie stopę 2,75% na koniec marca oraz 3,00% do końca Q2 2022.
• Preferujemy alokację w zmienną stopę procentową kosztem stałej stopy procentowej oraz krótką stopę procentową kosztem długiej stopy procentowej.
• W związku z tym fundusze korporacyjny i konserwatywny są lepszym wyborem niż fundusze dłużny i obligacyjny.
 
Spojrzenie na fundusze dłużne
Jesteśmy w fazie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Wraz ze wzrostem stóp procentowych rosną stopy WIBOR, które są podstawą oprocentowania obligacji korporacyjnych oraz obligacji skarbowych zmiennokuponowych. Po styczniowym posiedzeniu RPP stopa referencyjna będzie najprawdopodobniej na poziomie 2,0-2,25%, co implikuje WIBOR3m w okolicy 2,40% oraz WIBOR6m powyżej 2,50%. Trzeba dołożyć do tego premię za ryzyko, którą płacą emitenci obligacji korporacyjnych oraz zwiększony zysk z zabezpieczenia pozycji walutowych wynikający z wyższych stóp krótkoterminowych w Polsce (tzw. fx swap carry). W efekcie otrzymujemy fundusze krótkiej stopy procentowej, które powinny w przyszłym roku pracować na rentowności portfela wynoszące powyżej 4,0%.

Patrząc na obligacje stałokuponowe, ryzyka rozłożone są dość symetrycznie jeżeli chodzi o wzrost, jak i spadek rentowności. Może mieć miejsce sytuacja, w której ceny surowców gwałtownie spadną na rynkach światowych i obniżą globalną inflację, a Rada Polityki Pieniężnej zatrzyma się ze stopami na poziomie 2,0%. Nie jest to scenariusz bazowy, a sentyment na rynku obligacji jest po prostu słaby. Na pewno fundusze oparte na długiej stopie procentowej będą cechowały się wyższą zmiennością, a oczekiwana stopa zwrotu w średnim terminie jest podobna (lub nawet niższa).

Podsumowując powyższy komentarz, być może lepszym rozwiązaniem są fundusze obligacji korporacyjnych oraz konserwatywne oparte o zmienną stopę. Żeby ten obrazek w pełni się wyklarował potrzebujemy kilku tygodni względnie spokojnego i stabilnego rynku. Nie wiemy czy uda się tego doświadczyć przed końcem roku. Wykorzystalibyśmy kolejne miesiące na budowanie ekspozycji na fundusze krótkiej stopy, bo 2022 rok być może będzie należał do nich. Tym bardziej, że banki nie będą się śpieszyły z podnoszeniem oprocentowania depozytów.

Komentarz przygotowany przez Tomasza Pawlucia
– zarządzającego rynkiem długu w IPOPEMA TFI

Jest to naszym zdaniem bardzo rozsądna opinia. Może nawet i najlepiej opisująca aktualne możliwości i realia rynkowe. Jednak tak jak pokazuje historia ostatnich 24 miesięcy, żadne długofalowe prognozy się nie spełniły. Nie zawsze też to co wydaje się najbardziej rozsądne dało najwięcej zarobić. Pamiętajmy, że rynkiem rządzą fakty oraz emocje. Z faktami nie da się dyskutować, ale często to właśnie emocje biorą górę nad faktami.

Zwracamy uwagę na fakt, że tak jak na początku roku, ciężko było przekonać zainteresowanych inwestycjami w fundusze inwestujące w obligacje oparte o stałą stopę do rozważenia wyboru inwestycji w inne fundusze, tak dziś ciężko jest przekonać do rozważenia inwestycji właśnie w te fundusze. Nie jesteśmy prorokami i nie znamy przyszłości, jednak patrząc na to co wycenia rynek trudno jest nie odnieść wrażenia, że jeżeli chodzi o przyszłe stopy procentowe to rynek wycenia bardzo dużo, prawdopodobnie istotnie więcej niż RPP będzie w stanie zrobić. Dlatego też dla tych, którzy mają dłuższą perspektywę inwestycyjną lub też dla tych, którzy już dawno zainwestowali w fundusze oparte o obligacje stałokuponowe może się okazać, że warto jednak otworzyć długą pozycję w tych właśnie funduszach lub ją utrzymać, ze względu na obecnie bardzo agresywnie wyceniane podwyżki stóp procentowych. Klient sam musi podjąć decyzję, my zaś musimy możliwie najlepiej przedstawić jakie widzimy scenariusze rozwoju sytuacji. Wiemy, że istnieje istotne ryzyko podwyższonej zmienności na rynku w najbliższych miesiącach, gdyż RPP nie ułatwia rynkowi właściwej oceny sytuacji. Mówiąc wprost jest przykładem tego jak nie powinno prowadzić się komunikacji z rynkiem lub też jak prowadzić politykę chaosu. Jest to jedna z głównych przyczyn dzisiejszego strachu na rynku, który przekłada się na wysokie rentowności obligacji stałokuponowych. Niemniej jednak być może można obecną przecenę traktować jako okazję rynkową, może nie być to idealny moment, ale bez wątpienia jest on dużo lepszy niż tydzień, miesiąc, kwartał czy nawet rok temu. Zakładamy również, że patrząc od dzisiaj w perspektywie najbliższych 6 miesięcy ten idealny moment może wydarzyć się właśnie w najbliższych miesiącach, zakładamy też, że być może jesteśmy bardzo blisko niego i być może wychodząc z dużą stratą z inwestycji, będzie bardzo ciężko ją  odrobić na innych instrumentach.

Komentarz przygotowany przez Bogusława Stefaniaka
– zarządzającego rynkiem długu w IPOPEMA TFI

Autor: Ipopema TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz