Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Quercus TFI - komentarz miesięczny - Listopad 2021

Rynki finansowe na świecie

Relatywnie niewielkie spadki szerokiego indeksu S&P 500 maskują głębokie przetasowania, które miały miejsce w poszczególnych sektorach rynku. Do wygranych ostatniego miesiąca bez wątpienia można zaliczyć największe spółki technologiczne. Nasdaq jako jeden z nielicznych indeksów zanotował pozytywną stopę zwrotu, a segment IT był zdecydowanie najsilniejszym na rynku. Słabo zachowywały się przede wszystkim spółki cykliczne. S&P Financials stracił niespełna 6%, podczas gdy segment paliwowy uległ 5-procentowej przecenie. Podobna tendecja była widoczna w przypadku szerokich indeksów – Russell i Topix straciły po ok. 4%, a Stoxx Europe niespełna 3%. Obawy rynku o wzrost gospodarczy odcisnęły również swoje piętno na rynku obligacji. Spread między amerykańskimi obligacjami 5- letnimi oraz 30-letnimi kontynuował bardzo silny trend spadkowy. Miarę tą interpretujemy jako różnicę między oczekiwaną polityką Fedu (która jest odzwierciedlona w rentowności krótszych papierów) oraz długoterminowym wzrostem gospodarczym (który przełoży się na rentowności długiego końca krzywej). Obecny, niski spread implikuje bardzo istotne zacieśnienie monetarne, które przełoży się przyhamowanie gospodarki oraz inflacji w dłuższym terminie. Intuicyjną przyczyną słabości ofensywnych aktywów jest niepewność związana z nowym wariantem wirusa. Mimo zdecydowanych głosów po obu stronach dyskusji („omikron jest śmiertelnym zagrożeniem” oraz „nowy wariant nie jest tak szkodliwy”), nie jesteśmy jeszcze przekonani który scenariusz jest bardziej prawdopodobny. W najbliższych tygodniach będziemy z ciekawością śledzić spływające dane, które pozwolą z większą dokładnością ocenić skalę zagrożenia. Równie ważne jest jednak najbliższe posiedzenie Fedu, zaplanowane na 14-15 grudnia. Amerykański bank centralny zaczął silnie komunikować jastrzębią zmianę w polityce monetarnej, która może doprowadzić do szybszego wygaszenia programu skupu aktywów i podwyżki stóp procentowych. Przewodniczący Powell jasno dał do zrozumienia, że określanie inflacji jako „przejściowej” nie jest już zasadne i należy podjąć konkretne działania w celu jej ograniczenia. Co ważne, jego narracja nie uległa zmianie po wybuchu obaw o sytuację epidemiczną – a to z kolei skłoniło rynek do rewizji założeń co do przyszłego wzrostu gospodarczego.


Polska – makroekonomia i rynek dłużny

W listopadzie GUS tradycyjnie opublikował dynamikę wzrostu gospodarczego Polski za III kwartał br. Finalny odczyt pozytywnie zaskoczył (+5,3% r/r), przewyższając wstępną prognozę w wysokości +5,1%. Struktura wzrostu pokazała duży dodatni wkład zmiany zapasów. Dalej silnym motorem gospodarki pozostawała konsumpcja prywatna. Odbudowały się także inwestycje w środki trwałe. Z miesięcznych danych dobrze zaprezentowała się produkcja sprzedana przemysłu, która wzrosła w cenach stałych o 7,8% r/r, co było wynikiem powyżej konsensusu rynkowego w wysokości 5,4%. Nadal znaczące dynamiki notują branże z dużym udziałem eksportu. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 6,9% r/r wobec 5,1% r/r miesiąc wcześniej, co było odczytem wyższym od konsensusu (6,3% r/r). Na rynku pracy stopa bezrobocia obniżyła się do poziomu 5,5%. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,5% (nieznacznie poniżej poziomu z poprzedniego miesiąca 0,6% r/r), a przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 8,4% r/r. Już niemal tradycją stało się, że kolejne odczyty inflacyjne zaskoczyły negatywnie. Wstępny szacunek (GUS) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnął dynamikę na poziomie 7,7% r/r (+6,8% r/r poprzednio), zbliżając się tym samym szybkim tempem do poziomu 8%. W kierunku wyższej inflacji działały ceny: paliw, nośników energii, żywności, a także komponenty inflacji bazowej. W reakcji na przysłowiową już „drożyznę”, rząd ogłosił zamiar wprowadzenia tzw. „Tarczy Antyinflacyjnej”, która ma zawierać m.in. obniżę akcyzy na paliwo, obniżenie stawek VAT na energię elektryczną i gaz, dopłaty dla gospodarstw domowych. Po listopadowej podwyżce o 75pb główna stopa proc. wynosi 1,25%. W ostatnich dniach szef NBP prof. A. Glapiński ogłosił zmianę swojej dotychczasowej retoryki odnośnie inflacji, głosząc, że inflacja nie jest już"przejściowa", jak utrzymywał do tej pory, ale"uciążliwa", co utwierdziło oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp proc. Posiedzenie RPP w dniu 8 XII może przynieść zmianę głównej stopy proc. o 50-100pb. W ślad za kolejnym wyższym poziomem wskaźników inflacji doświadczyliśmy gwałtownych wzrostów rentowności na całej krzywej dochodowości. Notowania polskich obligacji skarbowych mocno straciły na wartości w ujęciu m/m. Dochodowości papierów skarbowych wynosiły odpowiednio: (OK0423) 2,77% wobec 1,97% na koniec października, (DS0726) 3,05% wobec 2,30% oraz (DS0432) 3,13% wobec 2,82%. Złoty stracił do dolara amerykańskiego. Kursy wynosiły odpowiednio: EUR/PLN 4,62 vs 4,61 i USD/PLN 4,07 vs 3,99.
 

Polska – rynek akcji

Listopad okazał się być najgorszym miesiącem w tym roku dla krajowego rynku akcji i przyniósł pogłębienie korekty. Indeks WIG w tym czasie spadł o około 8%. Słabiej zachowywały się największe spółki z indeksu WIG20, który w listopadzie spadł o prawie 9%. Mniejsze spółki również kontynuowały korektę spadkową. Indeks sWIG80 spadł o ponad 5%. Oprócz słabości innych rynków, miały na to wpływ oczekiwania co do wzrostu stóp procentowych przez RPP w najbliższych miesiącach, prawdopodobnie do poziomu 2-2,5%. Od początku roku WIG zyskał jednak +18,9%. Z blue chips najlepiej zachowywały się banki, a w szczególności Pekao (+100%) i Santander (+98%). Na drugim biegunie znalazły się spółki technologiczne: CD Projekt -32% i Allegro -54%. W listopadzie mieliśmy również dwa większe projekty IPO: Grupa Pracuj.pl oraz spółka STS Holding. Oprócz nich było również kilka mniejszych transakcji. Obie większe transakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów i jednocześnie mogły powodować pewną dodatkową presję podażową na krajowym rynku akcji, która to negatywnie odbijała się na notowaniach cen akcji. Mimo bardzo słabego listopada i korekty trwającej od września, od początku br. ponad 100 spółek na krajowej giełdzie podrożało o 58% i więcej, a sWIG80 zyskał 25,4%. Z najlepiej zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Alior (+239%), Serinus (+204%) czy Asbis (+200%). Na drugim biegunie znalazły się spółki z sektora gier. Korekta na krajowym rynku akcji trwa już ponad trzy miesiące. Wyceny wielu spółek powróciły do atrakcyjnych poziomów. Grudzień historycznie i sezonowo bywał często lepszym okresem dla rynków akcji. Z drugiej strony kwestie geopolityczne oraz pandemia koronawirusa będą powodowały podwyższoną zmienność na rynkach akcji.

Autor: Quercus TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz