Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji subfunduszu Baltic Makro Obligacji

 

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Likwidator”) z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 244, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, o numerze NIP: 525-26-40-776 i kapitale zakładowym: 1.600.000 PLN opłaconym w całości, będące likwidatorem subfunduszu Baltic Makro Obligacji (dalej: „Subfundusz”) wydzielonego w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), działając w trybie art. 29 Statutu Funduszu w zw. z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa o funduszach”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu.

Subfundusz jest subfunduszem wydzielonym w ramach Funduszu, który jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1674.

Przyczyną otwarcia likwidacji Subfunduszu jest podjęcie w dniu 25 kwietnia 2022 r. przez Zarząd Likwidatora uchwały o otwarciu likwidacji Subfunduszu z powodu spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 Statutu Funduszu.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na dzień 24 czerwca 2022 r. Po zakończeniu likwidacji Likwidator złoży wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Subfunduszu z Księgi rejestrowej.

Na mocy art. 29 ust. 6 Statutu Funduszu, likwidatorem Subfunduszu jest Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 244.

Likwidator wzywa niniejszym wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji, tj. w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.

Wysokość wypłat dla uczestników Subfunduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia aktywów Subfunduszu oraz ściągnięcia należności Subfunduszu pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu.

Określenie wysokości wypłat dla uczestników Subfunduszu wynikających z posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia zbywania aktywów Subfunduszu, ściągnięcia jego należności i zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Wypłata środków pieniężnych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym dokonano określenia wysokości wypłat dla uczestników Subfunduszu, na wskazane przez uczestników Subfunduszu rachunki bankowe, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wraz z wypłatą środków pieniężnych na rzecz uczestników Subfunduszu nastąpi umorzenie jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli Subfunduszu w terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia (tj. do dnia 24 czerwca 2022 r.), wypłaty dla uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie stanowi pierwsze z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji. Kolejne ogłoszenie o likwidacji zostanie dokonane w odstępie czternastodniowym, licząc od pierwszego ogłoszenia. Ostatnie ogłoszenie nastąpi w dniu 23 maja 2022 r.

Zgłoszenie wierzytelności powinno wykazywać podstawę istnienia wierzytelności w stosunku do Subfunduszu i jej wysokość. Wierzyciel powinien załączyć do zgłoszenia niezbędne dokumenty wykazujące istnienie wierzytelności w stosunku do Subfunduszu oraz numer rachunku bankowego do wpłaty środków z tytułu zaspokojenia wierzytelności przez Subfundusz.

powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz