Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Ważne informacje dotyczące połączenia Nationale-Nederlanden TFI S.A. z Rockbridge TFI S.A.

Na skutek postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, z dniem 21 grudnia 2022 r. nastąpiło połączenie spółki Nationale-Nederlanden TFI S.A. z Rockbridge TFI S.A. (w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh) poprzez przeniesienie całego majątku Nationale-Nederlanden TFI (spółka przejmowana) na Rockbridge TFI (spółka przejmująca).

W konsekwencji fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Nationale-Nederlanden TFI od dnia 21 grudnia 2022 r. zarządzane są przez Rockbridge TFI.

Na dzień 2 stycznia 2023 r. zaplanowane zostały zmiany w statutach oraz prospektach informacyjnych tych funduszy w szczególności w zakresie zmiany nazw funduszy:

Dotychczasowa nazwa Nowa pełna nazwa od 02.01.2023 r.
Nationale-Nederlanden Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(skrót: Nationale-Nederlanden SFIO)
Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny Plus Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus
Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Plus Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Małych Spółek Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek
Nationale-Nederlanden Subfundusz Ochrony Wzrostu Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Nowa Europa Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Polskich Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Światowych Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Amerykańskich Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Zrównoważony Azjatycki Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europejskich Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej
Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(skrót: Nationale-Nederlanden FIO)
Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Skarbowych Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych
Nationale-Nederlanden Subfundusz Aktywnej Alokacji Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji
Nationale-Nederlanden Subfundusz Stabilnego Wzrostu Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rockbridge Neo Subfundusz Akcji
Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Średnich Spółek Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek
Nationale-Nederlanden Subfundusz Globalnych Innowacji Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji
Nationale-Nederlanden Subfundusz Multistrategia Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia

Nie ulegają zmianie rachunki bankowe nabyć subfunduszy.

Dane kontaktowe Towarzystwa:

Rockbridge TFI S.A.
ul. Marszałkowska 142 (budynek Centrum Królewska, 10 piętro) 00-061 Warszawa
tel. (22) 538 97 99 tel. (22) 538 97 77
e-mail: info@rockbridge.pl

Autor: Rockbridge TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz