Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

NN Investment Partners TFI zmienia się w Goldman Sachs TFI

Poniżej prezentujemy listę wszystkich subfunduszy dostępnych w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners TFI S.A. Zakres subfunduszy dostępnych w Państwa ofercie pozostaje bez zmian.
Dotychczasowa nazwa funduszu Nowa nazwa funduszu
NN Parasol FIO Goldman Sachs Parasol FIO
NN Akcji Goldman Sachs Akcji
NN Konserwatywny Goldman Sachs Konserwatywny
NN Obligacji Goldman Sachs Obligacji
NN Średnich i Małych Spółek Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek
NN Stabilnego Wzrostu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu
NN Zrównoważony Goldman Sachs Zrównoważony
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
NN Krótkoterminowych Obligacji Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji
NN Globalnej Dywersyfikacji Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji
NN Indeks Obligacji Goldman Sachs Indeks Obligacji
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
NN SFIO Goldman Sachs SFIO
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
NN (L) Konserwatywny Plus Goldman Sachs Konserwatywny Plus
NN (L) Total Return Goldman Sachs Total Return
NN (L) Obligacji Korporacyjnych Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
NN (L) Japonia Goldman Sachs Japonia
NN (L) Indeks Surowców Goldman Sachs Indeks Surowców
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
NN (L) Multi Factor Goldman Sachs Multi Factor
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
NN (L) Spółek Dywidendowych USA Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
NN (L) Obligacji Plus Goldman Sachs Obligacji Plus
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz