Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

PZU TFI. Tygodniowy komentarz ekspertów 07.09.2023

GOSPODARKA

Cykl obniżek w Polsce rozpoczęty z impetem Od jakiegoś czasu sygnalizowaliśmy, że wyraźna dezinflacja, prognozy dalszego spadku inflacji i słabe dane o aktywności gospodarczej uzasadniają rozpoczęcie obniżek stóp procentowych w Polsce już we wrześniu. Szanse na taki ruch były spore, pomimo niespełnionego warunku spadku dynamiki wzrostu cen poniżej 10% r/r. Nikt jednak nie przewidział tak spektakularnej skali cięć. W środę Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych – w tym główną do 6%. W pierwszej reakcji krótsze obligacje (o zapadalności do 4 lat) zyskały na wartości, jednak długoterminowe straciły. Najbardziej ucierpiał złoty, który istotnie osłabił się do głównych walut.

AKCJE

Oczekiwane odwrócenie w wynikach amerykańskich spółek Niedawno pisaliśmy o tym, że wrzesień na globalnych rynkach może być jeszcze słabszym miesiącem – na to wskazuje historia. Dla cen akcji kluczowa jest jednak przyszłość. Konsensus przygotowany przez agencję Bloomberg na podstawie ankiet wśród analityków pokazuje, że po dwóch kwartałach ujemnej dynamiki w ujęciu rok do roku zyski spółek z indeksu S&P 500 powinny zacząć się poprawiać. Oczekuje się, że w trzecim kwartale 2023 r. wskaźnik EPS (zysk na akcję) dla pięciuset największych amerykańskich spółek nie będzie już spadał. Ostatni kwartał roku pod kątem dynamiki raportowanych zysków ma być jeszcze lepszy. W tym kontekście końcówka roku na Wall Street rzeczywiście może okazać się udana.

OBLIGACJE

Topniejące oprocentowanie lokat szansą dla funduszy Od jakiegoś czasu banki stopniowo obniżają oprocentowanie depozytów. To pokłosie m.in. spadku stawek WIBOR, które z wyprzedzeniem zaczęły wyceniać nadchodzące cięcia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ten trend widać także w statystykach publikowanych przez NBP. Na koniec lipca średnie oprocentowanie depozytów spadło do 5,53%, o 0,72 pp. w porównaniu z grudniem ub.r. Takie okoliczności w połączeniu z atrakcyjnymi stopami zwrotu sprzyjają napływom do funduszy obligacji krótkoterminowych. Według danych serwisu analizy.pl w tym roku rozwiązania te pozyskały już 7,4 mld zł (na koniec lipca). Oceniamy, że w perspektywie roku fundusze obligacyjne skoncentrowane na krótkim końcu krzywej mają szansę na wypracowanie nawet 7-8%. Paliwem dla tych funduszy mogą być m.in. rynkowe nieefektywności (możliwość uzyskania wyższych rentowności z obligacji denominowanych w walutach obcych z zabezpieczeniem ryzyka walutowego) oraz wciąż atrakcyjne wyceny obligacji zmiennokuponowych. Kalendarium inwestora: konferencja prasowa prezesa NBP (7.09), inflacja w USA w sierpniu (13.09), decyzja EBC ws. stóp procentowych (14.09), inflacja w Polsce w sierpniu – dane finalne (14.09).

Autor: PZU TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz