Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Informacja TFI Allianz Polska SA - zmiany statutów i prospektów informacyjnych

Szanowni Państwo,

17 czerwca br. zostały zaktualizowane prospekty i statuty funduszy Allianz. Ogłoszenia o zmianach statutów i wykazy zmian oraz teksty jednolite prospektów i statutów są dostępne na naszej stronie internetowej, w Centrum Dokumentów Allianz.

Poniżej są informacje o najważniejszych zmianach:

 1. WŁĄCZENIE ZLECEŃ KONWERSJI

  Od dnia 17.06.2024 Uczestnicy funduszy TFI Allianz Polska mają możliwość złożenia zlecenia konwersji pomiędzy funduszami: Allianz FIO, Allianz SFIO oraz Allianz DUO FIO. Przypominamy, że złożenie zlecenia konwersji powoduje skutki podatkowe – TFI Allianz Polska wystawi PIT 8C, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym taka operacja miała miejsce.
   
 2. ZMIANA ZASADY USTANAWIANIA PEŁNOMOCNIKA

  W przypadku ustanowienia pełnomocnika do swoich rejestrów, od dnia 17.06.2024 zapisywany jest on na poziomie całego Uczestnictwa. Oznacza to, że przy zamianach/ konwersjach nie trzeba dodatkowo nadawać pełnomocnika do nowo otwartego rejestru. Raz nadane pełnomocnictwo obowiązuje we wszystkich aktywnych rejestrach. Nie ma ograniczeń w liczbie nadawanych pełnomocników do Uczestnictwa.
   
 3. ZMIANA ZASADY WYPŁATY NA RZECZ OSOBY UPOSAŻONEJ

  Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego - które mówią, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny respektować prawa majątkowe małżonka zmarłego uczestnika funduszu pozostającego w chwili śmierci uczestnika we wspólności ustawowej z uczestnikiem - zmieniamy zasady wypłaty środków na rzecz osoby uposażonej na wypadek śmierci Uczestnika funduszu. Od dnia 17.06.2024 prawo do środków po zmarłym Uczestniku będzie przysługiwało w 50% zawsze w pierwszej kolejności małżonkowi zmarłego Uczestnika (o ile pomiędzy małżonkami istniała wspólność ustawowa). Pozostałe środki należne są osobie uposażonej - do wartości jednostek uczestnictwa nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
   
 4. TABELE OPŁAT

  Zachęcamy do zapoznania się z tabelami opłat za nabycie i zarządzanie funduszy Allianz. Tzw. tabele płaskie również są opublikowane na stronie TFI.
Autor: TFI Allianz Polska SA
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz