Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Informacja o zmianie ogłoszenia IPOPEMA TFI z 7 maja 2024 roku o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach IPOPEMA SFIO

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), ul. Próżna 9 (00-107 Warszawa), informuje o zmianie terminu zamierzonego połączenia wewnętrznego w ramach IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) subfunduszy: Subfundusz IPOPEMA Obligacji (dalej: „Subfundusz przejmujący”) i Subfundusz IPOPEMA Dłużny (dalej: „Subfundusz przejmowany”), w związku z tym poniżej wskazujemy nowy harmonogram procesu łączenia subfunduszy.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2024 r. (nr decyzji DFF.4020.1.42.2023.AS) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Informujemy, iż nowym terminem, w którym Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa jest dzień 27 września 2024 r. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu, prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa powinny zostać przekazane do Funduszu (agenta transferowego) do godz.10:00 dnia 26 września 2024 r., a w przypadku zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa także odnotowanie wpłynięcia na rachunek bankowy Subfunduszu przejmowanego środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa powinno nastąpić także do godz. 10:00 dnia 26 września 2024 r.

Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 3 października 2024 r.

W dniu 4 października 2024 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 3 października 2024 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 3 października 2024 r.

Autor: IPOPEMA TFI
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund
wyszukaj fundusz