Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Czy można inwestować mając niewielkie możliwości finansowe?

Duże kwoty biorą się początkowo z tych niewielkich. Zanim zgromadzimy 5 tysięcy złotych, musimy najpierw odłożyć pierwsze pięćset. Oszczędności w kwocie 25 tysięcy, to sumiennie odkładany każdy tysiąc. W budowie kapitału nie ma drogi na skróty. Wystarczy jednak wyrobić w sobie kilka nawyków, aby proces pomnażania oszczędności był przyjemny i skuteczny.

Edukacja finansowa w polskiej szkole praktycznie nie istnieje, co pokutuje powszechnie w przyszłości. Efektem tego jest zbyt późne zdobywanie wiedzy o świecie ekonomii – zarówno tej teoretycznej jak i praktycznej. Pojęcia takie jak inwestowanie, rynek kapitałowy i jego instrumenty czy budowa portfela inwestycyjnego poznajemy najczęściej dopiero w dorosłym życiu. Statystyczny Kowalski zapytany o to czy inwestuje odpowie, że nie, argumentując, iż: „to zajęcie dla osób bogatych, które stać na to żeby stracić". W ten sposób odcinamy, niejako na własne życzenie, możliwości pomnażania ciężko wypracowanego kapitału.

Bezspornie uznajemy, iż celem inwestowania jest pomnażanie środków, jednakże w powszechnym mniemaniu kojarzone jest ono niestety ze strachem, niepotrzebnym ryzykiem a nawet stratą. W rzeczywistości negatywne konotacje są jednak zupełnie niesłusznie. Natomiast jeżeli uda nam się spotkać osobę o odmiennych poglądach, problemem na drodze budowania kapitału mogą okazać się jej niewielkie możliwości finansowe. Pojęcie niewielkiej sumy jest jednak bardzo relatywne, dlatego na potrzeby naszych rozważań przyjmijmy, że będzie to suma od 100 do 300 złotych miesięcznie.

Szukając kontrargumentów z pewnością pojawią się głosy, skąd wygospodarować jakiekolwiek nadwyżki finansowe w już i tak napiętym budżecie domowym. W praktyce okazuje się, że niemal każdemu z nas co miesiąc w niekontrolowany sposób wycieka z portfela kilkaset złotych. Na wspomnianą sumę składają się m. in. nieprzemyślane, spontaniczne wydatki, odkładanie pieniędzy do szuflady, czy też nietrafione decyzje finansowe.

Pojęcie planowania finansowego czy zarządzania majątkiem jest określeniem stosunkowo nowym i najczęściej błędnie kojarzy się z elitarną grupą zamożnych ludzi. W rzeczywistości każdy z nas, bez względu na zasobność portfela, powinien posiąść umiejętność rozporządzania własnymi środkami możliwie najefektywniej. Optymalizacja dotyczyć powinna nie tylko oczekiwanych efektów co do stopy zwrotu, ale przede wszystkim powinna skupiać się na poświęconym w dążeniu do celu czasie. To on jest obecnie towarem najcenniejszym i niestety mocno deficytowym.

Analizując rynek produktów finansowych okazuje się, iż istnieje wiele instrumentów finansowych, równie bezpiecznych jak depozyt bankowy, ale jednocześnie dostarczających wyższe stopy zwrotu. W tym miejscu warto szczególną uwagę skupić na rynku funduszy inwestycyjnych. Do ich głównych zalet należą m.in. brak ograniczeń w dostępie do gotówki, analogicznie do depozytu, przy zapewnieniu wyraźnie atrakcyjniejszych zysków.

Oferta funduszy inwestycyjnych jest szeroka, zatem szukając optymalnego dla siebie rozwiązania, wspomniani już wcześniej fani lokat bankowych, powinni zwrócić szczególną uwagę na fundusz AGIO Kapitał Plus. Od kilku lat cieszy się on ogromnym zainteresowaniem klientów m.in. dzięki stałej, powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych, przy jednoczesnej ochronie kapitału w ujęciu realnym i nominalnym.

Budując optymalny portfel inwestycyjny, równolegle do wspomnianego funduszu AGIO Kapitał Plus, obowiązkową pozycją powinny stać się fundusze z ekspozycją na rynki akcji: AGIO Globalny, AGIO Akcji Plus i AGIO Agresywny. Minimalna wpłata od 100 złotych daje możliwość swobodnego dopasowania ich procentowego udziału w portfelu. Im większy udział funduszy akcyjnych w portfelu, tym wyższa oczekiwana stopa zwrotu, ale udział ten, powinien być również uzależniony od akceptowanego ryzyka. Prawdziwym „złotym środkiem" dla inwestorów wydaje się być fundusz AGIO Stabilny Plus, który łączy w sobie najlepiej dobrane obligacje ze starannie wyselekcjonowanymi akcjami.

Systematyczne inwestowanie to obecnie najlepsza metoda na zbudowanie większego kapitału, osiągnięcie niezależności finansowej, a w efekcie spełnienie swoich marzeń. Inwestując regularnie co miesiąc zaledwie 300 złotych przez okres 12 lat, przy założeniu średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 5%, jesteśmy z stanie zgromadzić w sumie ponad 62 tysiące złotych.

Podsumowując, warto zaznaczyć, iż fundusze inwestycyjne powinny być na stałe obecne w naszych portfelach. Zapewniają one szybki dostęp do zgromadzonych środków, nie wiążą nas terminem zapadalności, a w dobie niskich stóp procentowych pozwalają zarabiać więcej. Doświadczenie pokazuje, iż w miarę rosnącego z czasem apetytu na wyższe zyski, inwestorzy poszukują kolejnych bardziej dochodowych składowych portfela. Warto nie zapominać, że niezależnie od tego, ile pracujemy nasza doba trwa zawsze tylko 24 godziny, dlatego do zarabiania warto też zmusić swoje oszczędności!
 

Sprawdź ofertę funduszy AgioFunds >>


Autor: Michał Stanek, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej AgioFunds TFI S.A.
powrót
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz