Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Aktualności

rss

Komentarz miesięczny MetLife - Październik 2021

Rynek akcji Niespodziewany koniec lata We wrześniu mieliśmy do czynienia z korektą notowań na większości rynków akcji. Amerykański S&P500 zniżkował w tym okresie o 4,8%, niemiecki DAX o 3,6%, zaś londyński FTSE 100 o 0,5%. Na naszym rynku najbardziej stracił indeks dużych spółek WIG20, (...)

Informacja o likwidacji subfunduszu Novo Globalnego Dochodu

Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanek likwidacji subfunduszu Novo Globalnego Dochodu („Subfundusz”) wydzielonego w ramach Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”). Zgodnie z § 23 ust. 3 statutu Funduszu, decyzję o likwidacji Subfunduszu w t (...)

Likwidacja 3 subfunduszy BPS SFIO

Informuję, że w dniu 22-09-2021 rozpoczęła się likwidacja 3 subfunduszy wydzielonych w ramach BPS SFIO: Momentum Akcji Dłużny Obligacji Korporacyjnych Zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30-12-2021 . W okresie likwidacji wycena ju nie jest uzgadniania, a zle (...)

Komentarz miesięczny Uniqa TFI - Sierpień 2021

Polska Najwyższy wzrost PKB w historii – w II kw. PKB wzrosło aż o 11,1% rdr i powróciło do poziomu przedpandemicznego; był to najwyższy wzrost odkąd GUS zaczął w 1995 r. publikować tego rodzaju dane. Początek III kw. trochę słabszy dla gospodarki – opublikowane przez GUS dane odnośnie pro (...)

Komentarz miesięczny Quercus – Sierpień 2021

QUERCUS Obligacji Skarbowych   Po dość udanych poprzednich miesiącach, sierpień przyniósł wzrost rentowności obligacji i straty dla posiadaczy funduszy opartych o dług skarbowy. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych stracił 0,34%, ale nadal jest najlepszy wśród długoterminowych fundusz (...)

Sytuacja gospodarczo-rynkowa w sierpniu 2021 - Skarbiec TFI

Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia   Sierpień przyniósł dalsze zaskoczenia wzrostem inflacji w USA (deflator bazowy konsumpcji 3,6%, inflacja konsumencka 5,4%), Niemczech (3,9%), całej Europejskiej Unii Monetarnej (2,1%) i w Polsce (5,4%).

Komentarz miesięczny MetLife - Wrzesień 2021

Rynek akcji Mozolna wspinaczka ku nowym szczytom Po marazmie obserwowanym na większości rynków w lipcu, w sierpniu ceny akcji ponownie zaczęły piąć się w górę, w wielu przypadkach ku szczytom wszech czasów. Spośród głównych indeksów światowych najbardziej pozytywnie wyróżniły się amerykańsk (...)

Informacja dotycząca zmian statutów Noble Funds FIO oraz SFIO

Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu Noble Funds FIO oraz Noble Funds SFIO (dalej łącznie: „Fundusze”) informuje o zmianach statutów Funduszy, które zostały opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl w dniu 1 września 2021 (...)
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz