Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Aktualności

rss

NN Investment Partners TFI - zamiar przekształcenia funduszy inwestycyjnych

  Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych w nowe subfundusze istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami Stosownie do art. 243 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestyc (...)

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny - Lipiec 2021

W lipcu mieliśmy do czynienia z konsolidacją na polskim rynku akcji. Indeks WIG w tym czasie oscylował w okolicy swojego rekordu wszech czasów, co raczej należałoby uznać za potwierdzenie siły trwającego trendu wzrostowego (wykres poniżej). Stopa zwrotu z Funduszu w lipcu 2021 r.

Komentarz rynkowy Quercus TFI - Lipiec 2021

Rynki finansowe na świecie Sentyment inwestorów jest nierozerwalnie związany za zmianami cen na rynkach finansowych. Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem silnego zachowania amerykańskich czempionów technologicznych, które istotnie wyróżniły się na tle pozostałych sektorów.

Komentarz miesięczny Quercus Global Balanced - Lipiec 2021

QUERCUS Global Balanced QUERCUS Global Balanced zanotował w lipcu wynik -0,01%, a łączna stopa zwrotu za pierwsze siedem miesięcy 2021 r. wyniosła +5,90%. Mimo słabszego zachowania cyklicznych aktywów, funduszowi udało się zachować neutralny wynik dzięki wykorzystaniu okazji w innych segmentac (...)

Komentarz miesięczny Quercus Obligacji Skarbowych - Lipiec 2021

QUERCUS Obligacji Skarbowych Lipiec, zgodnie z wzorcem sezonowym, przyniósł wzrosty na lokalnym rynku obligacji. Na przestrzeni ostatnich 15 lat, indeks Treasury BondSpot Poland zawsze kończył lipiec dodatnią stopą zwrotu. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał w ostatnim miesiącu 0,21 (...)

Sytuacja gospodarczo-rynkowa Skarbiec TFI - Lipiec 2021

Okiem stratega: wyciśnięta cytryna i napięta guma Niewątpliwie największym zaskoczeniem lipca było dla mnie sprzeczne zachowanie się wskaźników realnej gospodarki i rynku. Szczególnie inflacja sprawiała niespodzianki w górę, podczas gdy rentowności na głównych rynkach spadały.

Propozycja inwestycyjna MetLife TFI - Sierpień 2021

Subfundusze dłużne MetLife Subfundusz Konserwatywny Czynniki, które do niedawna wywoływały presję na ceny długu (rosnąca na świecie inflacja, znoszenie obostrzeń i „wyzwolenie” odroczonego popytu), chwilowo odeszły na dalszy plan, a inwestorzy zaczęli dyskontować potencjalne, negatywne s (...)

Komentarz miesięczny Allianz TFI - Lipiec 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT Lipiec był udanym miesiącem dla inwestorów na warszawskiej giełdzie: indeks WIG zyskał 2,4%. Ceny akcji rosły na rynkach rozwiniętych – MSCI World zakończył miesiąc wyżej o 1,7% – choć różnice między poszczególnymi rynkami były duże.

Komentarz miesięczny MetLife TFI - Sierpień 2021

Rynek akcji Olimpijski spokój W lipcu zdecydowanie więcej emocji przyniosły nam rozpoczęte w Tokio igrzyska olimpijskie niż rynki akcji. Na większości giełd wciąż utrzymywał się trend boczny. Niemiecki DAX zmienił się w tym czasie o +0,1%, londyński FTSE 100 o -0,1%, zaś amerykański S&P (...)
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz