Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastrzeżenia prawne

 

Niniejsza strona internetowa prezentuje podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych, które nie mają charakteru oferty świadczenia usług w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Informacje zamieszczane na stronie internetowej mogą mieć również charakter edukacyjny, reklamowy lub promocyjny.

Prezentowane informacje nie uwzględniają indywidualnej sytuacji inwestora, jego celów inwestycyjnych, a także akceptowanego poziomu ryzyka. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestycjami w fundusze zawarty jest we właściwych prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. czasowo uaktualnia prezentowane na stronie internetowej informacje. W związku z powyższym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, rzetelność i kompletność informacji na temat produktów oraz analiz znajdujących się na stronie. Niezależnie od powyższego Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. dokłada starań, aby informacje były aktualne, rzetelne, niebudzące wątpliwości i kompletne, a także niewprowadzające w błąd.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji znajdujących się na stronie internetowej ponowi wyłącznie inwestor. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej bezpośredni kontakt z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu potwierdzenia aktualności informacji.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.